Rätts­sä­ker­het högst upp på vår agen­da

Aftonbladet - - Debatt - Ann-Ma­rie Beg­ler, Lars-Åke Bratt­lund,

Vår vik­ti­gas­te upp­gift är att på ett kor­rekt och rätts­sä­kert sätt be­dö­ma rät­ten till er­sätt­ning. I lik­het med and­ra för­säk­ring­ar finns det villkor i sjuk­för­säk­ring­en som mås­te upp­fyl­las för rät­ten till er­sätt­ning.

Vid dag 180 änd­ras be­döm­nings­grun­den och den sö­kan­de be­döms mot he­la ar­bets­mark­na­den i stäl­let för mot sitt eget ar­be­te och sin ar­bets­gi­va­re i bör­jan på ett sjuk­fall.

Vår slut­sats ut­i­från ett av­gö­ran­de från Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len är att det bland nor­malt fö­re­kom­man­de ar­be­ten finns fy­siskt lät­ta och rör­li­ga ar­be­ten där per­so­nen in­te ar­be­tar i ar­bets­ställ­ning­ar som in­te är er­go­no­mis­ka. Fö­re­koms­ten av så­da­na ar­be­ten kan knap­past ifrå­ga­sät­tas. Be­döm­ning­en görs ock­så i för­hål­lan­de till fak­tis­ka ar­be­ten, vi pe­kar dock in­te ut ett spe­ci­fikt till­gäng­ligt ar­be­te. Nå­got så­dant krav ställs in­te hel­ler i lag­stift­ning­en el­ler rätts­prax­is.

I för­ar­be­te­na ut­ta­las att be­stäm­mel­sen in­ne­bär att den för­säk­ra­des bi­be­håll­na ar­bets­för­må­ga in­te en­bart bör be­dö­mas i för­hål­lan­de till de ar­be­ten som finns di­rekt till­gäng­li­ga.

Vi­da­re att det i be­grep­pet ”nor­malt fö­re­kom­man­de ar­be­te” lig­ger att den för­säk­ra­des ar­bets­för­må­ga bör be­dö­mas i för­hål­lan­de till den na­tio­nel­la ar­bets­mark­na­den.

Be­döm­ning­en ska gö­ras med ut­gångs­punkt i den en­skil­des sjuk­dom och på vil­ket sätt den in­skrän­ker den för­säk­ra­des för­må­ga att ut­fö­ra ett ar­be­te som är nor­malt fö­re­kom­man­de på ar­bets­mark­na­den. Det är den för­säk­ra­de som ska vi­sa att hen har så om­fat­tan­de be­gräns­ning­ar att hen in­te kan klara av nå­got nor­malt fö­re­kom­man­de ar­be­te, in­te tvärtom.

Ge­ne­ral­dir. För­säk­rings­kas­san

Chef för sjuk­för­säk­ring­en För­säk­rings­kas­san n Läs Si­ri Ste­i­jer på www.af­ton­bla­det.se/debatt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.