Me­lo­di­festi­va­len & val – sam­ma li­ka

Aftonbladet - - Debatt - In­kor­gen@af­ton­bla­det.se.

Skriv till oss på Du kan an­vän­da sig­na­tur, men ange namn i kon­takt med re­dak­tio­nen. Skriv kort – vi för­be­hål­ler oss rät­ten att re­di­ge­ra in­sänt ma­te­ri­al. Som mång­å­rig kund hos Han­dels­ban­ken und­rar jag om ban­ker­na är till för oss el­ler för dem.

När jag vil­le ta ut tio tu­sen kro­nor från mitt kon­to fick jag ba­ra ta ut fem tu­sen och ef­ter fy­ra da­gar skul­le jag få kom­ma igen och häm­ta me­ra peng­ar.

En an­nan gång ha­de jag för­ny­at mitt kör­kort. Då blev jag kors­för­hörd om allt – till ex­em­pel fick jag frå­gan om jag har ar­be­tat po­li­tiskt. Det har jag in­te, men vad ha­de ban­ken med det att gö­ra?

Igår var jag på ban­ken i Norr­täl­je och tog ut peng­ar och vil­le ha kvit­to på ut­ta­get, men det fick jag in­te. ”Det är me­ning­en att an­vän­da kortet i stäl­let för kon­tan­ter”, fick jag till svar.

Man får lust att ta ut al­la peng­ar och ha dem i madras­sen. Par­la­mentsval, riks­dags­val och pre­si­dent­val är som me­lo­di­festi­va­len. Det vin­nan­de bi­dra­get lå­ter som det all­tid bru­kar lå­ta. Hur­ra och vif­ta med flag­gor­na.

Foto: THINKSTOCK

Kun­den – som in­te har rätt nu­me­ra He­jo­hå Är det val el­ler mel­lo? Fan(s) vet. Ar­ne Hult­gren

En bättre lös­ning än att hål­la på och krång­la med ban­ker?

Foto: AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.