KAMP MOT LÅ­GOR­NA Svens­ka He­le­na: Det är så otäckt

Över 60 dö­da i jät­te­bran­den Sent i natt var den in­te un­der kon­troll

Aftonbladet - - Extra - Ma­ja Nils­son ma­ja.nils­son@af­ton­bla­det.se Christi­na Smed­bak­ken christi­na.smed­bak­ken@af­ton­bla­det.se Benjamin Ekroth benjamin.ekroth@af­ton­bla­det.se

Den våld­sam­ma skogs­bran­den i Por­tu­gal har krävt 61 män­ni­sko­liv och 59 är ska­da­de.

Många av off­ren för­sök­te i bil und­kom­ma lå­gor­na.

De brän­des till döds i si­na for­don in­nan de hann i säkerhet.

He­le­na Ro­sell följde bran­den på håll nat­ten till i går.

– He­la ber­get brann, sä­ger hon.

Por­tu­gal har ut­lyst tre da­gars lands­sorg ef­ter den svå­ra skogs­bran­den som just nu ra­sar i lan­det. Bran­den, som fort­fa­ran­de in­te är un­der kon­troll, är en av de värs­ta i Por­tu­gal på år­tion­den.

I går kväll upp­gav AP att 61 män­ni­skor har dött och 59 är ska­da­de.

Fy­ra dö­da är barn

Många av off­ren för­sök­te i bil und­kom­ma lå­gor­na som svep­te över vägar­na i skogs­om­rå­det. De brän­des till döds i si­na for­don in­nan de hann i säkerhet. BBC rap­por­te­rar att fy­ra av döds­off­ren är barn.

He­le­na Ro­sell bor i byn Al­vaiá­ze­re, un­ge­fär tre mil från bran­den, se­dan 1,5 år till­ba­ka. Hu­set lig­ger på en bergs­topp och över dal­gång­ar­na kun­de hon tyd­ligt se bran­den, nat­ten till i går.

–På nat­ten och kväl­len såg man det så otro­ligt tyd­ligt. Då såg man hur he­la ber­get brann. He­la him­len var orange och he­la vår bas­säng och hus­fa­sad blev ful­la av sot, sa hon när Af­ton­bla­det pra­ta­de med hen­ne i går ef­ter­mid­dag.

”Ser ut som tjock rök”

Först trod­de hon att det brann all­de­les i när­he­ten, ef­tersom den tjoc­ka rö­ken och sot­fla­gor­na fär­da­des snabbt med vin­den. Se­dan in­såg hon att skogs­bran­den här­ja­de läng­re bort.

–Vi bru­kar of­ta åka och ba­da i en flod som lig­ger pre­cis där, men vi kän­ner ing­en som bor där. Rö­ken spri­der sig så det var som en vägg av rök trots att vi fort­fa­ran­de var en bit där­i­från, sa hon.

I går kun­de He­le­na Ro­sell fort­fa­ran­de se rö­ken över träd­top­par­na.

– Jag ser inga lå­gor här­i­från just nu. Det ser ba­ra ut som tjock rök. Men det syns att det brin­ner fort­fa­ran­de. Nyss blos­sa­de det upp värs­ta rök­mol­net igen, li­te vid si­dan av. Det är otäckt, sä­ger hon.

– Vi föl­jer det med re­spekt på av­stånd. Det är så otäckt när det brin­ner och man kän­ner brand­rö­ken i luf­ten och det kom­mer elds­lå­gor fa­ran­de.

Spred sig snabbt

Skogs­bran­den tros ha or­sa­kats av ett blixt­ned­slag i förr­går ef­ter­mid­dag. Fle­ra

hund­ra brand­män i 160 for­don skic­ka­des till om­rå­det nä­ra sam­häl­let Pedrógão Gran­de, drygt 15 mil norr om hu­vud­sta­den Lis­sa­bon.

Lå­gor­na spred sig snabbt och i al­la rikt­ning­ar, en­ligt Jor­ge Go­mes, stats­sek­re­te­ra­re i in­ri­kes­de­par­te­men­tet. I går rap­por­te­ra­des att 700 brand­män ar­be­tar med att släc­ka. Spa­ni­en har lå­nat ut två flyg­plan som kan vat­ten­bom­ba eld­här­dar­na. Även Frankrike skic­ka­de flyg­plan i går, en­ligt New York Ti­mes. Sam­ti­digt sat­tes 350 sol­da­ter in i brand­be­kämp­ning­en.

– Det är den störs­ta tra­ge­di vi har sett på se­na­re år i frå­ga om skogs­brän­der, sa en på­tag­ligt ska­kad pre­miär­mi­nis­ter An­to­nio Cos­ta till AFP.

Fle­ra by­ar har drab­bats och fle­ra hus har för­störts. Det är fort­fa­ran­de oklart hur om­fat­tan­de de ma­te­ri­el­la ska­dor­na är.

Föl­jer ut­veck­ling­en

–Det är nå­got all­de­les fruk­tans­värt som har hänt och vi mås­te lå­ta tek­ni­ker­na gö­ra en or­dent­lig ut­red­ning för att fas­stäl­la or­sa­ker­na, sa An­to­nio Cos­ta.

Det rå­der just nu vär­me­böl­ja i Por­tu­gal med tem­pe­ra­tu­rer på över 40 gra­der i fle­ra re­gi­o­ner.

En­ligt UD har inga svens­kar rå­kat il­la ut i bran­den.

– Am­bas­sa­den föl­jer ut­veck­ling­en men vi har inga upp­gif­ter just nu om att det finns någ­ra svens­kar som är drab­ba­de, sa Victo­ria Bell på UD:s press­tjänst i går.

UD har in­te änd­rat re­se­re­kom­men­da­tio­ner­na till Por­tu­gal.

Foto: PAULO CUNHA/EPA

Fle­ra by­ar har drab­bats och fle­ra bo­stä­der har för­störts. Det är fort­fa­ran­de oklart hur om­fat­tan­de de ma­te­ri­el­la ska­dor­na är. ”Det är den störs­ta tra­ge­di vi har sett på se­na­re år i frå­ga om skogs­brän­der”, sa en på­tag­ligt ska­kad pre­miär­mi­nis­ter An­to­nio Cos­ta till AFP. Många av off­ren för­sök­te i bil und­kom­ma lå­gor­na som svep­te över vägar­na i skogs­om­rå­det. De brän­des till döds i si­na for­don in­nan de hann i säkerhet.

1 700 BRAND­MÄN ÄR PÅ PLATS Bran­den, som fort­fa­ran­de in­te är un­der kon­troll, är en av de värs­ta skogs­brän­der­na i Por­tu­gal på år­tion­den. Minst 61 män­ni­skor har dött och 59 är ska­da­de. Skogs­bran­den tros ha or­sa­kats av ett blixt­ned­slag på lör­dags­ef­ter­mid­da­gen. Lå­gor­na spred sig snabbt och i al­la rikt­ning­ar. He­le­na Ro­sell bor i byn Al­vaiá­ze­re, un­ge­fär tre mil från

He­le­na Ro­sell bor i Por­tu­gal.

Foto: REU­TERS Gra­fik: PATRIK LINDVALL

bran­den, se­dan 1,5 år till­ba­ka. Hem­met lig­ger på en bergs­topp och tack va­re dal­gång­ar­na kun­de hon tyd­ligt se bran­den un­der nat­ten till i går. ”Det är så otäckt när det brin­ner och man kän­ner brand­rö­ken i luf­ten och det kom­mer elds­lå­gor fa­ran­de”, sä­ger hon. Svens­ka am­bas­sa­den har med­de­lat att de föl­jer ut­veck­ling­en.

Foto: REU­TERS

Det rå­der just nu vär­me­böl­ja i Por­tu­gal med tem­pe­ra­tu­rer på över 40 gra­der i fle­ra re­gi­o­ner.

Foto: AFP

Por­tu­gals pre­miär­mi­nis­ter An­to­nio Cos­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.