Uppsa­la pla­ne­rar en fos­sil­fri tra­fik

Aftonbladet - - Extra -

Den kol­lek­ti­va stads­tra­fi­ken i Uppsa­la stad blir helt fos­sil­fri i som­mar, rap­por­te­rar Upsa­la Nya Tid­ning. Som­mar­tra­fik be­ty­der fär­re bus­sar. Där­för pas­sar kol­lek­tiv­tra­fi­ken på och rul­lar ba­ra ut for­don som drivs med bi­o­gas el­ler bio­die­sel.

Buss­bo­la­get GUB pla­ne­rar att kö­ra he­la flot­tan på fos­sil­fritt bräns­le se­nast om tre år. I år hop­pas de kom­ma upp i 75 pro­cent.

Foto: TT

Kol­lek­tiv­tra­fi­ken blir fos­sil­fri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.