Me­to­den – för att brom­sa åldrandet

Fors­ka­ren: Be­hövs inga pil­ler el­ler ex­trem kost – ba­ra la­gom trä­ning

Aftonbladet - - Extra -

The­re­se Wes­ter­dahl är per­son­lig trä­na­re och se­ni­or­in­struk­tör på Nor­dic well­ness i Stock­holm.

– Det ska va­ra ro­ligt att träna. Man ska in­te krång­la till det ut­an lång­samt smy­ga upp vik­ter­na. Det su­ve­rä­na är att om man job­bar med många re­pe­ti­tio­ner så får man långa, se­ni­ga och ut­hål­li­ga musk­ler, sä­ger hon. I gym­met re­kom­men­de­rar hon tre öv­ning­ar: SLats­drag. Trä­nar he­la ryg­gen och är su­ve­ränt för håll­ning­en. Du sit­ter och job­bar med skiv­stång mot bröst­kor­gen. SLig­gan­de ben­press. När vi går och gör knä­böj job­bar främst lå­rens fram­si­da – den­na stär­ker bak­si­dan. SMag­ro­ta­tion i ka­bel­ma­skin.

An­vänd ett hand­tag som du pla­ce­rar i na­vel­höjd i ka­bel­ma­ski­nen. Pres­sa hand­ta­get med bå­da hän­der­na rakt fram från böj­da ar­mar i na­vel­höjd till ra­ka. SArm­häv­ning­ar med oli­ka han­di­sätt­ning­ar.

Foto: JOHNÉR

GER SNABBT RE­SUL­TAT Sar­ko­pe­ni är en dold folk­sjuk­dom en­ligt fors­ka­ren Brit­ta Wåh­lin-Larsson. Det in­ne­bär att vi med ål­dern för­lo­rar vå­ra musk­ler. Men det går att brom­sa och vän­da ut­veck­ling­en. ”Man ska vå­ga träna styr­ke­trä­ning or­dent­ligt – oav­sett ål­der”, sä­ger Brit­ta Wåh­lin-Larsson.

Brit­ta Wåh­lin-Larsson.

SGå upp och ner på en bänk. SUt­falls­gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.