Vi mås­te pra­ta våld­täktskul­tur

Aftonbladet - - Ledare - An­ders Lind­berg Af­ton­bla­det

Att 13 våld­täkt­sä­ren­den läggs ner var­je dag väc­ker rätt­mä­tig vre­de mot myn­dig­he­ter­na. Svens­ka Dag­bla­det av­slö­ja­de i hel­gen att an­mäl­ning­ar om våld­täk­ter och våld­täkts­för­sök har ökat med 16 pro­cent un­der årets fem förs­ta må­na­der. Sam­ti­digt pri­o­ri­te­rar po­li­sen att ut­re­da enkla­re ären­den för att för­bätt­ra sta­tisti­ken.

Det ska­dar för­tro­en­det för rätts­vä­sen­det.

Sät­ter fo­kus på för­ö­va­ren

Se­dan fle­ra år dis­ku­te­ras skärpt lag­stift­ning kring sex­u­el­la över­grepp. En par­la­men­ta­risk ut­red­ning pre­sen­te­ra­de i hös­tas ett för­slag om krav på sam­tyc­ke för sex. Den nya la­gen ska bör­ja gäl­la från 1 ju­li 2018.

Tan­ken med la­gen är att för­skju­ta fo­kus från off­ret till för­ö­va­ren. Hur har han, för det är of­tast en han, för­säk­rat sig om att bå­da vill?

Även oakt­sam­het kri­mi­na­li­se­ras. Ing­en ska kun­na sä­ga ”jag viss­te in­te att hon in­te vil­le ha sex”.

Vill för­änd­ra ”våld­täktskul­tur”

För­hopp­nings­vis kan en sam­tyc­ke­slag för­änd­ra det som bru­kar kal­las ”våld­täktskul­tur” – den stän­di­ga räds­la kvin­nor tving­as bä­ra på om ris­ken att bli våld­ta­gen. En räds­la som be­grän­sar kvin­nors liv på ett myc­ket på­tag­ligt sätt.

Våld­täktskul­tur hand­lar på dju­pet om hur sam­häl­let ser på man­lig och kvinn­lig sex­u­a­li­tet, på vem som ska vara ak­tiv re­spek­ti­ve pas­siv och var grän­ser­na går för ett ac­cep­ta­belt be­te­en­de.

En sam­tyc­ke­slag kom­mer att stäl­la myc­ket av den in­van­da ju­ri­di­ken på hu­vu­det, men det vik­ti­gas­te är för­hopp­nings­vis att den kan änd­ra nor­mer­na i sam­häl­let.

Man kan jäm­fö­ra med det svens­ka för­bu­det mot bar­na­ga 1979, först i värl­den. Det var hett dis­ku­te­rat när det in­för­des men i dag skul­le en åter­gång vara otänk­bar. Och över 40 and­ra län­der har gått i Sve­ri­ges fot­spår.

Det är bra att po­li­ti­ker­na änd­rar la­gen. Men om den ska få ef­fekt så mås­te po­li­sen ock­så bör­ja ut­re­da de an­mäl­ning­ar som görs.

Fo­to: AFP

Ut­red­ning­ens lag­för­slag vill sät­ta mer fo­kus på för­ö­va­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.