Slu­ta tjaf­sa om in­vand­ring

Aftonbladet - - Kultur - Pet­ter Larsson

Att spe­la på hem­ma­plan är en enorm för­del i po­li­ti­ken.

Pra­tar vi mil­jö går Mil­jö­par­ti­et fram, pra­tar vi väl­färd vin­ner sos­sar­na nio gång­er av tio, och om det of­fent­li­ga sam­ta­let kret­sar kring in­vand­ring­en kom­mer Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na att täl­ja guld. Det­ta näs­tan oav­sett vad som i sak sägs.

Det är ock­så där­för det är na­ivt att tro att man kan ”ta de­bat­ten” med yt­ter­hö­gern, ef­tersom de vin­ner på att själ­va de­bat­ten förs.

Un­der de se­nas­te åren har vi haft en täm­li­gen hö­ger­styrd debatt: det har va­rit in­vand­ring, in­vand­ring, in­vand­ring och lag och ord­ning på ett smått kvä­van­de vis.

Det har miss­gyn­nat det röd­grö­na bloc­ket, som tving­ats spe­la på bor­ta­plan. Även om so­ci­al­de­mo­kra­tin puf­fat upp sig som ett par­ti för mer po­li­ser och fär­re flyk­ting­ar, så kan de än­då ald­rig rik­tigt kon­kur­re­ra med hö­gern på des­sa om­rå­den.

Men nu kan det vara på väg att svänga.

I Novus mät­ning­ar har mi­gra­tions­frå­gan sjun­kit i be­ty­del­se un­dan för un­dan, och i en un­der­sök­ning

som pre­sen­te­ra­des i för­ra vec­kan är nu sjuk­vår­den väl­jar­nas vik­ti­gas­te frå­ga. I topp lig­ger även ar­bets­mark­nad och sko­la.

Jag kan tän­ka mig att de jub­lar på Ro­sen­bad.

Kan nu ba­ra po­li­ti­ker och me­di­er föl­ja med opi­ni­o­nen och slu­ta tjaf­sa om in­vand­ring och brotts­lig­het var evi­ga dag, får ju re­ge­ring­en ett guld­lä­ge och SD ham­nar helt off­si­de.

Det skul­le ge även oss som an­ser att mi­gra­tions­frå­gan är vik­tigt, men av pre­cis mot­satt skäl mot yt­ter­hö­gern, li­te väl­be­höv­ligt and­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.