Stän­digt mu­siks­kval för­stör tv-pro­gram­men

Aftonbladet - - Debatt - Le­e­na Rosén Pa­trik Sjö­berg

Nu har det gått för långt med den­na för­bas­ka­de bak­grunds­mu­sik. Drop­pen var när jag skul­le tit­ta på ”Hur gör djur” och ha ro­ligt en stund fram­för tv:n. Till ex­em­pel skul­le man lyss­na och gis­sa vil­ket djurs lä­te man hör­de. Då öser man på med bak­grunds­mu­sik. Vad är me­ning­en med det? I ett så­dant pro­gram ska man in­te ha bak­grunds­mu­sik över hu­vud ta­get. Det gör att jag nu in­te kan tit­ta på det­ta pro­gram läng­re, och jag vet att jag in­te är en­sam.

Sam­ma sak med fak­ta­pro­gram­men, till ex­em­pel ”112 - på liv och död”. Jag har då ald­rig hört el­ler sett en kon­sert­pi­a­nist som står vid väg­kan­ten och klin­kar på ett pi­a­no vid svå­ra olyc­kor, än­då des­sa ljud i pro­gram­men. Det är så ir­ri­te­ran­de. Och när det kom­mer till na­tur­pro­gram, då spe­lar en sym­fo­nior­kes­ter så att man var­ken hör lju­den från sko­gen el­ler fåg­lar­na.

Många sam­hälls­pro­gram hac­kas sön­der av bak­grunds­mu­sik och gör att det in­te är kul att se på tv läng­re.

Det finns många bra mu­sik­pro­gram med brett sor­ti­ment att lyss­na och se på, allt be­hö­ver in­te vara ”mu­sik­pro­gram”. Det är fak­tiskt skönt och lug­nan­de för öro­nen med li­te tys­ta pro­gram emel­lanåt.

Jag har ing­et fel på min hör­sel men jag tyc­ker det är ga­let att jag mås­te skru­va ner lju­det och an­vän­da tex­trem­sa till pro­gram­men, för den­na ir­ri­te­ran­de bak­grunds­mu­siks skull.

Till er som be­stäm­mer över sänd­ning­ar­na vill jag sä­ga att ni mås­te tän­ka till och ren­sa bort den­na ir­ri­te­ran­de ”mu­sik” från fak­ta- och sam­hälls­pro­gram, an­nars tap­par ni än­nu fler tit­ta­re. Na­tur­ligt­vis är det ju tan­ken som bräk­nas, men vi får lov att bä om ur­säkt. På en bild i Af­ton­bla­det den 9 ju­ni ul­le vi vi­sa get­ter – det blev får. En fa­däs en gi­vet­vis kan go­a­ta sig åt, men som lik­väl bör be­kla­gas. Hop­pas ni, kä­ra lä­sa­re, in­te fort­sät­ter ha ett horn i si­dan på oss ef­ter det­ta. Och där­med be­hö­ver in­te sa­ken idiss­las yt­ter­li­ga­re. af­ton­bla­det.se

rät­tar

rat­tel­se@

Fel i tid­ning­en? Mej­la och ange vil­ket fel och vil­ken ar­ti­kel det hand­lar om, så hjäl­per du oss att hål­la Af­ton­bla­det fel­fritt.

En get. Sve­ri­ge­sve­pet, si­dan 32, fre­dag 9 ju­ni 2017

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.