Svensk mi­li­tär sak­na­des ef­ter at­ten­tat i Mali – har hit­tats väl­be­hål­len

Aftonbladet - - I New Delhi -

Svensken som sak­na­des ef­ter at­ten­ta­tet i Mali har hit­tats väl­be­hål­len.

– Han är om­hän­der­ta­gen och be­fin­ner sig i sä­ker­het, sä­ger Jesper Tengroth på För­svars­mak­ten.

För­svars­mak­ten lyc­ka­des in­te få kon­takt med man­nen ef­ter at­tac­ken mot en lyx­re­sort i förr­går. Men vid lunch i går twitt­ra­de svens­ka am­bas­sa­den i Mali:

”Am­bas­sa­den har gläd­jen att med­de­la att den sak­na­de svensken, ef­ter går­da­gens at­ten­tat i Ba­ma­ko, är åter­fun­nen vid liv och god häl­sa!”

Man­nen är mi­li­tär och en av 250 svens­kar som del­tar i den på­gåen­de FN-in­sat­sen Mi­nus­ma. Den be­skrivs som FN:s ab­so­lut far­li­gas­te just nu.

För­svars­mak­ten är för­te­gen om vad som hänt.

– Vi hål­ler på att re­da ut de­tal­jer­na nu, sä­ger Jesper Tengroth.

Fy­ra ci­vi­la och en ma­lisk sol­dat dö­da­des i angrep­pet, en­ligt de ma­lis­ka myn­dig­he­ter­na.

En gäst sak­nas fort­fa­ran­de. Fem an­gri­pa­re dö­da­des.

En ji­ha­dist­grupp med kopp­ling­ar till ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­nen al-Qai­da sä­ger sig lig­ga bakom at­tac­ken.

(Af­ton­bla­det-TT)

Svensken del­tar i FNin­sat­sen Mi­nus­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.