Tre må­na­der ef­ter Zai­da Ca­taláns död väx­er kri­ti­ken mot den svens­ka po­li­sen

Aftonbladet - - I New Delhi - Staf­fan Lind­berg staf­fan.lind­berg@af­ton­bla­det.se

Mer än tre må­na­der har gått se­dan Zai­da Ca­talán mör­da­des i Kon­go-Kins­ha­sa. Men den svens­ka po­lis­ut­red­ning­en står och stam­par.

– Den svens­ka mordut­red­ning­en har ha­ve­re­rat, sä­ger en källa.

Den 12 mars för­des den svens­ka FN-ex­per­ten Zai­da Ca­talán, 36 bort och dö­da­des i Ka­sai-om­rå­det i Kon­go-Kins­ha­sa.

Tre mordut­red­ning­ar har in­letts: en kon­go­le­sisk, en ame­ri­kansk och en svensk.

Två män in­för rät­ta

Den kon­go­le­sis­ka ut­red­ning­en är re­dan av­slu­tad och två män har ställts in­för rät­ta.

Men en­ligt Evie Fran­cq, re­se­ar­cher på män­ni­sko- rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen Am­ne­sty, sak­nar den ut­red­ning­en all tro­vär­dig­het.

– Helt av­gö­ran­de upp­gif­ter, som vad som hän­de med de fy­ra kon­go­le­ser som res­te med FN-ex­per­ter­na, har in­te ut­retts. Än mind­re de po­li­tis­ka kopp­ling­ar­na. Och 14 yt­ter­li­ga­re per­so­ner, som man häv­dar är del­ak­ti­ga, är än­nu på fri fot. Det är obe­grip­ligt att in­le­da en rät­te­gång då, sä­ger hon.

Ja­son Ste­arns, chef för Con­go Re­se­arch Group i New York, sä­ger till Af­ton­bla­det:

–Det är tyd­ligt att den kon­go­le­sis­ka re­ge­ring­ens ver­sion av vad som hänt, att lo­ka­la mi­li­ser var an­sva­ri­ga för mor­den, mot­sägs av fle­ra av­gö­ran­de be­vis.

Nu väx­er kri­ti­ken mot den svens­ka po­li­sen.

– Det ta­las bland bi­stånds­ar­be­ta­re och di­plo­ma­ter i Kon­go att den svens­ka brotts­ut­red­ning­en har ha­ve­re­rat, sä­ger en källa med god in­syn.

Svens­ka po­li­sens ut­re­da­re Sven-Åke Blom­bergs­son har inga kom­men­ta­rer.

– Du får ta det med åkla­ga­ren, jag ska på se­mes­ter nu, sä­ger han.

”Kon­takt med FN”

Även för­un­der­sök­nings­le­da­ren Kristina Lind­hoff Car­le­son, på in­ter­na­tio­nel­la åkla­gar­kam­ma­ren i Stock­holm, är på se­mes­ter.

Af­ton­bla­det hän­vi­sas till den and­ra åkla­ga­ren i fal­let, Sa­ra Nils­son.

– Ut­red­ning­en är be­ro­en­de av att vi får in­for­ma­tion från and­ra myn­dig­he­ter och and­ra län­der. Vi har va­rit i kon­takt med UD, FN och ame­ri­kans­ka myn­dig­he­ter. Och vi har skic­kat en be­gä­ran om rätts­lig hjälp till Kon­go, som än­nu in­te har be­sva­rats, sä­ger hon.

”Vän­tar på sva­ret”

Tre må­na­der har gått se­dan mor­det. Var­för har ni in­te va­rit på plats? – Vi vän­tar på sva­ret från Kon­go. Se­dan be­hö­ver det ut­re­das hur en så­dan resa ska gå till. Den mås­te ske på ett sä­kert sätt, sä­ger hon. Vad har ni gjort kon­kret för att skyn­da på sva­ret? – Vi har ing­et av­tal med Kon­go, sna­ra­re hand­lar det om en för­hopp­ning om att de ska vil­ja hjäl­pa till. Och vi hål­ler kon­takt med svens­ka am­bas­sa­den i Kins­ha­sa, sä­ger Sa­ra Nils­son.

Fo­to: JEROME DELAY OCH PA­VEL MAIRA

Ti­di­ga­re i Af­ton­bla­det.

”SAK­NAR TRO­VÄR­DIG­HET” I mars för­des den svens­ka FN-ex­per­ten Zai­da Ca­talán, 36, bort och dö­da­des i Kon­go-Kins­ha­sa. ”Det ta­las bland bi­stånds­ar­be­ta­re och di­plo­ma­ter i Kon­go att den svens­ka brotts­ut­red­ning­en har ha­ve­re­rat”, sä­ger en källa med god in­syn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.