Na­sas su­per­te­leskop har hit­tat tio nya pla­ne­ter där det kan fin­nas liv

Aftonbladet - - I Dag: Halloumi - El­len Gref­berg el­len.gref­berg@af­ton­bla­det.se

Ame­ri­kans­ka Na­sa har upp­täckt tio nya pla­ne­ter där det kan fin­nas liv.

Him­la­krop­par­na har hit­tats tack va­re Kep­ler­te­lesko­pet.

Den ame­ri­kans­ka rymd­or­ga­ni­sa­tio­nen Na­sa med­de­la­de igår mor­se ame­ri­kansk tid att de fun­nit 219 nya ”ex­opla­ne­ter”, pla­ne­ter ut­an­för vårt sol­sy­stem.

Tio av de nyupp­täck­ta him­la­krop­par­na lik­nar jor­den och lig­ger på la­gom av­stånd från sin stjär­na. Det in­ne­bär det finns en chans till liv på dem.

Kep­ler­te­lesko­pet sköts upp av Na­sa 2009 och har som upp­drag att fin­na jord­lik­nan­de pla­ne­ter. Kep­ler le­tar in­om den be­bo­e­li­ga zo­nen av stjärn­bil­der­na Sva­nen och Ly­ran, där fly­tan­de vat­ten och möj­ligt liv kan ex­i­ste­ra.

Den nyupp­täck­ta pla­net som lig­ger när­mast jor­den är en him­la­kropp som kal­las K77-11.

– Den får ung­e­fär sam­ma 44,95 kro­nor. 240 g. 187,29 kro­nor. 25 g/100 g. 23 g/100 g. Cy­pern. Seg ost med (pas­san­de nog) platt och trå­kig smak. En pro­va­re tror dock att den ned­to­na­de sma­ken fun­kar bra till ham­bur­ga­re så att man kan ta sto­ra tug­gor av ”den snäl­la” os­ten. mängd ener­gi från so­len och är nå­got stör­re än vår egen pla­net, sa fors­ka­ren Su­san Thomp­son un­der Na­sas press­kon­fe­rens i Ka­li­for­ni­en.

SVi ski­va­de os­tar­na, pens­la­de dem tunt med oliv­ol­ja och stek­te i grill­pan­na tills de fick fin färg. Testet gjor­des blint. Ju­ry­med­lem­mar­na fick in­te ve­ta vil­ka sor­ters hal­lou­mi de ser­ve­ra­des, in­te ens vil­ka som var med i testet. Vi köp­te os­tar­na i livs­me­dels­af­fä­rer i Stock­holm. Pri­ser­na kan va­ri­e­ra. 31,50 kro­nor. 200 g. 157,50 kro­nor. 25,2 g/100 g. 22,4 g/100 g. Cy­pern. Yp­per­lig kon­si­stens. Tyd­lig ör­tig­het med mest ore­gano. En pro­va­re stör sig svårt på ore­ganon me­dan res­ten gil­lar sma­ken på al­la sätt och vis. Ord som ”ma­ka­lös” hörs bland pro­to­kol­len och ju­ryn bör­jar dil­la om hand­mjöl­kan­de bön­der i bergs­by­ar och äk­ta kär­lek till hant­ver­ket. 27,95 kro­nor. 150 g. 186,33 kro­nor. 24 g/100 g. 23 g /100 g. Cy­pern. Kans­ke nå­got mjuk i kon­si­sten­sen. Men sma­ken är ren och tyd­lig med fin säl­ta och en trev­lig smö­rig­het. ”En bra var­dags­hal­lou­mi.” 13,90 kro­nor. 125 g. 111,20 kro­nor. 23 g/100g. 21 g/100 g. Bul­ga­ri­en. Gans­ka fast i kon­si­sten­sen. Ju­ryn kän­ner dof­ter som ched­dar, un­ket, get och nå­got för­mult­nat – och gil­lar det in­te. En syr­lig och över­salt ost. 26,50 kro­nor. 200 g. 132,50 kro­nor. 24 g/100 g. 20 g /100 g. Gre­kland. ”För mjuk och stuns­lös”, tyc­ker ju­ryn om den här hal­lou­min som är spe­ci­ellt fram­ta­gen för grill­ning. En ol­jig­het och ke­misk ton i den ”mjä­ki­ga” sma­ken fal­ler in­te hel­ler på läp­par­na. En pro­va­re ger till och med minus. 26,95 kro­nor. 200 g. 134,75 kro­nor. 24 g/100 g. 23 g /100 g. Cy­pern. Svårt att nå enig­het om kon­si­sten­sen. En pro­va­re tyc­ker os­ten är per­fekt med en trev­lig tug­gig­het, and­ra tyc­ker den är för torr och en tred­je fa­lang för mjuk. Pann­kaks­as­so­ci­a­tio­ner­na dy­ker upp även in­för den­na ost men nu me­nat som nå­got smas­kigt. 26,95 kro­nor. 200 g. 134,75 kro­nor. 24 g/100 g. 23 g/100 g. Cy­pern. Okej kon­si­stens. Här finns en god li­ten smö­rig hal­lou­mi­s­mak men fram­för allt en sky­hög säl­ta – som ett par pro­va­re gil­lar me­dan res­ten un­der­kän­ner och töm­mer si­na vat­ten­glas. ”En ost för njur­dok­to­rer.” 25,90 kro­nor. 200 g. 129,50 kro­nor. 27 g/100 g. 19 g/100 g. Bul­ga­ri­en. Mjuk, in­te alls ty­pisk hal­lou­mi­kon­si­stens. Tyd­lig doft och smak av pann­ka­ka. El­ler som det brän­da fet­tet ef­ter pann­kakss­tek­ning­en, tyc­ker en i ju­ryn och ger un­der­känt. 25,90 kro­nor. 200 g. 129,50 kro­nor. 26 g/100 g. 22 g/100 g. Cy­pern. På­tag­ligt smu­lig och svår att ski­va i otil­la­gat till­stånd. En pro­va­re tyc­ker att kon­si­sten­sen är ”vid­rig” även ef­ter stek­ning. I den kraf­ti­ga sma­ken ost, get och en säl­ta som är på grän­sen till för hög.

”Ex­popla­ne­ter­na” lik­nar jor­den och lig­ger på la­gom av­stånd från sin stjär­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.