Nytt spår i mord­gå­ta: Kas­sa­skåp

Hit­ta­des dum­pat vid Vät­terns strand: Kan ha kopp­ling till dub­bel­mor­det

Aftonbladet - - Extra - An­ders Jo­hans­son an­ders.jo­hans­son@af­ton­bla­det.se Ma­ja K Nils­son ma­ja.k.nils­son@af­ton­bla­det.se

Ne­re vid Vät­terns strand ut­an­för Vadste­na låg ett dum­pat kas­sa­skåp.

Nu har po­li­sen häm­tat det, för tek­nisk un­der­sök­ning.

– Vi ska ut­re­da om kas­sa­skå­pet har kopp­ling till dub­bel­mor­det i Man­torp, sä­ger pressta­les­per­so­nen Thomas Ag­ne­vik.

För en vec­ka se­dan hit­ta­des ett par mör­dat i sitt hem på en gård ut­an­för Man­torp.

Nå­gon miss­tänkt finns än­nu in­te. Men ett par som bor i trak­ten har hörts lik­som en bröd­ra­trio, som stop­pa­des i Vrigstad.

–Ing­en per­son är av­förd, men ing­en är hel­ler miss­tänkt, sä­ger Thomas Ag­ne­vik.

I förr­går hit­ta­des ett kas­sa­skåp slängt i Vät­tern ut­an­för Vadste­na, tre mil från går­den.

Den per­son som ring­de och lar­ma­de sä­ger till Af­ton­bla­det:

– De som slängt det där trod­de nog att det var djupt men det är ba­ra någ­ra de­ci­me­ter så det syn­tes bra.

– Det sak­nas ett kas­sa­skåp från dub­bel­mor­det i Man­torp, så det här bor­de vara hög­ak­tu­ellt för ut­red­ning­en.

Po­li­sen be­kräf­tar fyn­det.

”Det ska ut­re­das”

Kopp­lar ni ihop det med dub­bel­mor­det i Man­torp? – Det kan jag in­te sva­ra på för det vet jag in­te helt en­kelt, men det kom­mer att be­slag­tas och gö­ras en tek­nisk un­der­sök­ning, sa Mi­kael Eh­ne, vakt­ha­van­de be­fäl på po­li­sen, i förr­går.

Thomas Ag­ne­vik, som är ta­les­per­son för spa­nings­led­ning­en i Man­tor­pä­ren­det, sä­ger att han var­ken kan be­kräf­ta el­ler de­men­te­ra att det sak­nas ett kas­sa­skåp från det mör­da­de pa­rets hem.

– Men det ska ut­re­das om det finns nå­gon kopp­ling.

Stu­let kon­to­kort

Tid­ning­en Cor­ren rap­por­te­rar att ett kon­to­kort som stu­lits från det mör­da­de pa­ret ska ha an­vänts vid en ban­ko­mat i Bo­rens­berg som ock­så lig­ger cir­ka tre mil från går­den i Man­torp. Vid ban­ko­ma­ten finns en över­vak­nings­ka­me­ra.

Tips kan läm­nas till po­li­sen på te­le­fon­num­mer 11414.

HIT­TA­DES MÖR­DA­DE I förr­går hit­ta­des ett kas­sa­skåp slängt i Vät­tern ut­an­för Vadste­na, tre mil från går­den i Man­torp där ett par hit­ta­des mör­dat för en vec­ka se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.