Hön­s­te­ra­pi för de­men­ta

Aftonbladet - - Sommarväder -

Höns kan bli en del i re­ha­bi­li­te­ring­en av per­so­ner med de­mens, fö­re­slår Väns­ter­par­ti­et i Öre­bro. De vill att kom­mu­nen un­der­sö­ker möj­lig­he­ten att an­vän­da fjä­der­fän i vår­den, rap­por­te­rar P4 Öre­bro. Me­to­den har an­vänts med fram­gång i Storbritannien. När­kon­takt med höns har ökat väl­må­en­det, mins­kat de­pres­sio­ner och mot­ver­kat käns­lor av en­sam­het hos de­men­ta. Höns har även and­ra för­de­lar som te­ra­pi­djur: de le­ver ute vil­ket kan mins­ka al­ler­gi­pro­blem. Dess­utom kan man ta vara på äg­gen, sä­ger en fö­re­trä­da­re för V till P4.

Fo­to: JOHNÉR

Väns­ter­par­ti­et vill se fjä­der­fän in­om vår­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.