… Ul­ri­ka Hjalmarsson Nei­de­man,

Aftonbladet - - Retro -

som skrev boken ”Bli med som­mar­stu­ga”. Hur många har du själv bli­vit med?

– Två styc­ken. Ett li­tet torp ut­an el och vat­ten

Stug­se­mes­ter för 40–50 år se­dan in­ne­bar fram­för allt att he­la fa­mil­jen var på plats och um­gicks. På sche­mat stod bär­plock­ning, fis­ke, dart

och kort­spel. Bar­nen fick ”som­mar­vän­ner” som åter­kom var­je år, al­la täl­ta­de minst en gång på tom­ten och kli­pul­ver från ny­pon­bus­kar var på mo­det. Man tit­ta­de, om tv fanns, på fre­dags­dec­kar­na och gril­la­de fa­lu­korvs­ski­vor i öpp­na spi­sen (jo, tyd­li­gen) och reg­na­de det drog man från Lu­leå till Tor­neå, från Värm­land till Nor­ge och från Skå­ne till Dan­mark på dags­ut­flykt. En hel del grog­gar dracks ock­så, och tum­mar hölls för att slip­pa al­ko­tes­ter längs lands­vä­gar­na.

Med ökad lev­nads­stan­dard på 60-ta­let blev fri­tids­hu­set möj­ligt även för van­li­ga Svens­sons. Pro­duk­tio­nen av fri­tids­hus tog fart och böc­ker som ”Bygg sport­stu­gan själv” blir snart in­ak­tu­el­la. Att allt­fler fa­mil­jer skaf­fa­de bil var en starkt bi­dra­gan­de or­sak till stugtren­den, och dub­bel­bo­en­de och tilläggs­i­so­le­ring blev själv­klar­he­ter.

Bätt­re vägar och le­digt även på lör­da­gen bäd­da­de för en stug­kul­tur som skul­le stan­na.

Om ny­he­tens be­hag är en mått­stock så var stug­li­vet mer spän­nan­de förr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.