DROGERNA FISHER TOG

Aftonbladet - - Granskar -

Ko­ka­in: Cen­tralsti­mu­le­ran­de pre­pa­rat som ut­vinns ur ko­ka­bus­ken. Be­rus­ning­en va­rar upp till en tim­me. Dro­gen stär­ker själv­för­tro­en­det och ver­kar uppig­gan­de. Ko­ka­in är myc­ket be­ro­en­de­fram­kal­lan­de och ger kraf­tigt höjt blod­tryck. Kan or­sa­ka hjärt­pro­blem och stro­ke. In­ta­get genom nä­san kan ge ska­dor på väv­na­den.

Cen­tralsti­mu­le­ran­de am­fe­ta­min­pre­pa­rat som ger ex­tremt ökad tillit och käns­la av när­het till män­ni­skor. För­må­gan att för­lå­ta för­stärks av­se­värt. Fle­ra da­gars de­pres­sion och trött­het kan upp­stå ef­ter an­vän­dan­det.

Ut­vinns ur opi­um­vall­mo. Mor­fin an­vänds som smärt­stil­lan­de lä­ke­me­del

Fo­to: AP

He­ro­in: Pre­pa­rat som lan­se­ra­des ur­sprung­li­gen som sub­sti­tut för mor­fin. Myc­ket be­ro­en­de­fram­kal­lan­de. Ecsta­sy: Mor­fin: in­om sjuk­vår­den och ger eu­fo­ri. Ut­veck­lar snabbt to­le­rans och är starkt va­ne­bildan­de. Kan ge and­nings­be­svär. Ko­de­in: En na­tur­lig opi­at i opi­um­vall­mo. Jäm­fört med det be­släk­ta­de mor­fi­net har ko­de­in läg­re po­tens. Fy­sis­ka och psy­kis­ka ab­sti­nens­be­svär, men sva­ga­re än vid mor­fin­miss­bruk. Ox­i­ko­don: Ett halv­syn­te­tiskt smärt­stil­lan­de pre­pa­rat. An­vänds vid svår smär­ta, till ex­em­pel can­cer. Kan or­sa­ka då­sig­het, il­lamå­en­de och kräk­ning­ar.

Källa: Wi­ki­pe­dia STAR WARS-PRIN­SES­SAN Skå­de­spe­lers­kan Car­rie Fi­scher dog i de­cem­ber för­ra året, ef­ter att ha kol­lap­sat om­bord på ett flyg­plan ett par da­gar ti­di­ga­re. Nu har ob­duk­tions­rap­por­ten of­fent­lig­gjorts Till väns­ter syn­tes hon på pre­mä­ren av ”Star Wars: The for­ce awa­kens” 2015. Till hö­ger som prin­ses­san Leia i ”Star Wars: The em­pi­re stri­kes back” 1980.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.