De flyt­tar ihop

Ali­cia Vi­kan­der blir sam­bo med Mi­chael Fass­ben­der i Lon­don

Aftonbladet - - Granskar - Linn El­mer­vik

De har va­rit ett par i tre år.

Nu tar Ali­cia Vi­kan­der, 28, och Mi­chael Fass­ben­der, 40, näs­ta steg i re­la­tio­nen – och blir sam­bos i Lon­don.

– De är jät­te­gla­da, sä­ger en källa till The Sun.

En­ligt The Sun har Ali­cia Vi­kan­der och Mi­chael Fass­ben­der ny­li­gen skaf­fat sig ett ge­men­samt boende i den brit­tis­ka hu­vud­sta­den.

– Mi­chael och Ali­cia har of­fi­ci­ellt flyt­tat in till­sam­mans ef­ter att hon till­bring­at så myc­ket tid i Storbritannien och spe­lat in den nya ”Tomb rai­der”-fil­men, sä­ger en upp­gifts­läm­na­re till tid­ning­en.

Sål­de lä­gen­he­ten

Fass­ben­der ska ha flyt­tat ut ur sin ti­di­ga­re lä­gen­het i Lon­don för att ska­pa ett nytt hem med den svens­ka Oscarsvin­na­ren. Det är förs­ta gången han in­le­der en sam­bo­re­la­tion.

Förs­ta gången

– Han har ald­rig bott med en flick­vän på rik­tigt in­nan men de är verk­li­gen kä­ra. De har fle­ra stäl­len de kal­lar hem­ma men det här är den en­da plat­sen som of­fi­ci­ellt är bå­das och de är jät­te­gla­da, sä­ger käl­lan.

Skå­de­spe­lar­na fat­ta­de tyc­ke för varand­ra un­der in­spel­ning­ar­na av ”Fy­ren mel­lan ha­ven” 2014. Men de lär­de kän­na varand­ra re­dan när de tog en sväng­om på dans­gol­vet un­der To­ron­to Film Fes­ti­val och BAFTA.

– Jag trod­de jag var bra tills hon började dan­sa och se­dan kän­des det som att jag ha­de två väns­ter­föt­ter, har Fass­ben­der sagt om förs­ta mö­tet.

Skå­de­spe­la­ren Mi­chael Fass­ben­der, 40, blir sam­bo med Svens­ka skå­de­spe­lers­kan Ali­cia vi­kan­der, 28. Pa­ret träf­fa­des un­der in­spel­ning­en av fil­men ”Fy­ren mel­lan ha­ven” 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.