SÅ HÄR TÄV­LAR DU

Aftonbladet - - Kryss & Quiz -

Bok­stä­ver­na i de fär­ga­de, num­re­ra­de ru­tor­na bil­dar en lös­nings­kod som kan ut­lä­sas som ett fyr­siff­rigt tal, till ex­em­pel ARTON TJU­GO (1820) el­ler TRE FEM NIO ETT (3591).

För att täv­la kan du an­ting­en SMS:a in ko­den, el­ler ringa in den från en van­lig knapp­te­le­fon. SVAR VIA SMS Skriv: af­ton­bla­det (mel­lanslag) tis­dag (mel­lanslag) lös­nings­kod, samt ditt namn och postort. Skic­ka SMS:et till 72672. När du får ett ”Tack för ditt svar” i re­tur är ditt svar mot­ta­get. (Skul­le du få ett an­nat svar föl­jer du ba­ra an­vis­ning­ar­na.) SVAR VIA TE­LE­FON Ring 0939–

114 70 70. Följ ba­ra de ta­la­de an­vis­ning­ar­na, täv­lings­num­mer 02 och lös­nings­kod är allt du be­hö­ver upp­ge. Du kan ringa bå­de från mo­bil­te­le­fon och fast te­le­fon. SMS/sam­tal kos­tar 10 kro­nor.

Du kan in­te täv­la från dolt el­ler ore­gi­stre­rat num­mer. Det be­ty­der att ditt num­mer mås­te sy­nas när vi sö­ker det på hit­ta.se el­ler eni­ro. se.

Sva­ret vill vi ha se­nast nu på fre­dag kloc­kan 18.

Vin­nar­na pre­sen­te­ras på sön­dag om 12 da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.