Ci­tatma­ski­nen

Aftonbladet - - Kryss & Quiz -

”Hur långt en per­son än fär­das har all­tid (?) ett stort för­språng.” ”Det är klart att jag blir led­sen, det här är helt ofatt­bart. Det hand­lar ba­ra om hat, av­und och onds­ka.” ”Jag såg in i back­spe­gelns im­ma / Min blick var gans­ka be­tryckt / Den sa: Det finns fle­ra mil­li­o­ner / Som le­ver i stän­dig flykt” ”Che­fen har ögo­nen på re­sul­ta­tet, le­da­ren på (?).” ”Jag ska på ett or­ga­niskt sätt för­sö­ka vä­va in fa­mil­je­med­lem­mar, släkt och vän­ner. Om de öns­kar det kan jag sä­ga nå­got om kär­le­ken.” ”Jag sa: Men de kan vän­da till­ba­ka / Kom­ma hem igen en dag / I en fram­tid när allt är för­änd­rat / De­ras bit av jor­den finns kvar” ”Mol­net kom­mer ald­rig från den del av (?) där vi le­tar ef­ter det.” ”Jag tän­ker in­te ta någ­ra peng­ar för det. In­te ens för kör­sträc­kan.” ”Jag kän­ner en kil­le i Gre­kland / Sa Le­na, han står i en bar / Aten he­ter sta­den han bor i / Und­rar vil­ket num­mer den har” ”Vi le­ver al­la un­der sam­ma him­mel, men vi har in­te al­la sam­ma (?).” ”Från och med i dag och för all fram­tid kom­mer jag ald­rig mer att ta någ­ra upp­drag på Ös­ter­len.” ”Vi tog fär­jan till Tra­ve­mün­de / Vår resa började så / Fy­ra van­li­ga svens­ka tu­ris­ter / I en gam­mal sli­ten Re­nault” ”Ba­ra den som hö­jer blic­ken och fo­ku­se­rar på (?) hit­tar rät­ta vägen.” ”Förs­ta vig­seln blir den 15 ju­li på Brö­sarps gäst­gifve­ri.” ”Jag vill skrat­ta och grå­ta och dan­sa / Jag är yr och för­lo­rad och kär / när jag tän­ker på he­la Eu­ro­pa”

5 PO­ÄNG 5 PO­ÄNG 5 PO­ÄNG 4 PO­ÄNG 4 PO­ÄNG 4 PO­ÄNG 3 PO­ÄNG 3 PO­ÄNG 3 PO­ÄNG 2 PO­ÄNG 2 PO­ÄNG 2 PO­ÄNG 1 PO­ÄNG 1 PO­ÄNG 1 PO­ÄNG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.