HOROSKOPET

Aftonbladet - - Kryss & Quiz - Fyll i ru­tor­na så att 1–9 finns med i var­je vågrät och lod­rät rad, och i var­je mar­ke­rad lå­da med 9 ru­tor. Ing­en siff­ra får fin­nas mer än en gång i var­je rad och lå­da.

Vä­du­ren

Du sat­sar på en prak­tisk lös­ning istäl­let för att pra­ta om käns­lor. Du har en vän som tar det helt fel.

Vå­gen

i mor­gon, ons­dag, av Tor To­lan­der och Han­na Venn­berg

21/3-20/4 24/9-23/10

Du är li­te trött och sli­ten, nå­got som in­ne­bär att du in­te rik­tigt or­kar lyss­na på and­ras be­kym­mer.

Ox­en

Din ons­dag blir bå­de ro­lig och ro­man­tisk. Ditt störs­ta pro­blem blir att väl­ja vad du ska sat­sa mest på.

Skor­pi­o­nen 21/4-21/5 24/10-22/11

Du le­tar ef­ter om­väx­ling men får svårt att väl­ja. De fres­tan­de al­ter­na­ti­ven går in­te att kom­bi­ne­ra.

Tvil­ling­ar­na

Ab­so­lut ingen­ting av in­tres­se händer. Det gör dig ingen­ting, du pas­sar på att skö­ta om oli­ka små­sa­ker.

Skyt­ten 22/5-21/6 23/11-21/12

Möj­li­gen får du en idé som du kan ut­veck­la på sikt men i stort sett händer det ingen­ting un­der ons­da­gen. Du pri­o­ri­te­rar som­mar­nö­jen el­ler kans­ke en resa, sär­skilt om du föd­des i ju­ni. Det blir en här­lig dag.

Sten­boc­ken 22/12-20/1

Ons­da­gen bju­der ge­ne­röst på oli­ka som­mar­nö­jen. Du mås­te väl­ja mel­lan ett spon­tant och ett väl­pla­ne­rat. Du vill att nå­got ska hän­da som ger dig nya möj­lig­he­ter men just nu går det trögt. Ir­ri­te­ran­de.

Vat­tu­man­nen 21/1-18/2

Du är på gans­ka då­ligt hu­mör och den bäs­ta bo­ten är en nyt­tig dag med myc­ket vi­la och frisk luft. Ons­da­gen blir ro­man­tisk i förs­ta hand. Du tyc­ker ock­så om att fla­ne­ra i stor­sta­den. Det ger dig ba­lans.

Fis­kar­na 19/2-20/3

Nya in­tres­san­ta möj­lig­he­ter att fi­ra som­ma­ren dy­ker plöts­ligt upp. Du kan på nya vän­ner på köpet. Fa­cit föll bort till Geni­dra­get 18 ju­ni – det kom­mer här istäl­let. Vi ber om ur­säkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.