Vem klär egent­li­gen i som­mar­klä­der­na?

Aftonbladet - - Vädret - Oli­via Sven­son oli­via.sven­son@af­ton­bla­det.se

Te­fats­bre­da hat­tar, otymp­li­ga strå­väs­kor och fu­la flip­flops –i plast. Det finns ing­et kni­vi­ga­re pro­jekt än att för­sö­ka vara snygg på som­ma­ren, vad än mo­de­ma­ga­si­nen för­sö­ker in­bil­la oss.

Som­mar­vän­ner av ord­ning vill gär­na pro­te­ste­ra nu, yra nå­got lögn­ak­tigt om smick­ran­de sol­brän­nor och väl­sit­tan­de jeans­shorts. När den up­pen­ba­ra san­ning­en egent­li­gen sta­vas gris­ro­sa nä­sor och ska­van­de sand i tro­sor­na.

För att in­te ta­la om pig­ment­fläc­kar, svet­ti­ga kropps­veck, klib­bigt hår, oöns­kat hår, fladd­ri­ga tyg, ge­nom­skin­li­ga tu­ni­kor och skrov­li­ga kro­ko­dil­föt­ter. Allt så­dant som helt en­kelt står i vägen för nå­gon form av stil. Och nu har jag in­te ens gått in på bad­klä­der, världs­hi­sto­ri­ens gräs­li­gas­te mo­deka­te­go­ri. Den som lyc­kas ska­pa en bi­ki­ni­tro­sa som in­te kon­stant mås­te rät­tas till – el­ler för den de­len en rum­pa som pas­sar i en bi­ki­ni­tro­sa – bör lig­ga fint till för No­bel­pri­set i fy­sik.

Var­je vår tän­ker jag föl­jan­de: jag ska in­te kö­pa någ­ra som­mar­klä­der ef­tersom de bå­de är onö­di­ga (det kom­mer än­då att reg­na mest he­la ti­den) och osnyg­ga (vem klär egent­li­gen i stor­blom­migt?) men sen står jag än­då där i mit­ten av ju­ni och dju­pan­das i ett prov­rum fram­för gal­gar täck­ta med plagg i fär­ger jag an­nars ald­rig skul­le drömma om att bä­ra (tur­kost, chock­ro­sa, al­la ny­an­ser av gult). Vis­sa lyc­kas än­då se hyf­sat na­tur­li­ga ut. Som att de ba­ra rå­ka­de om­fam­nas av nå­gon bo­ho-chic sa­rong med palm­möns­ter el­ler av miss­tag tram­pa­de rakt ner i ett par dam­mi­ga je­sus­san­da­ler av eko­vän­ligt lä­der. Vin­den ska­pa­de de­ras loc­kar och salt­vatt­net det kläd­sam­ma ruf­set. Som tur är har jag bli­vit till­räck­ligt gam­mal för att se ige­nom filtren. Det finns inga na­tur­li­ga som­mar­skön­he­ter, i stäl­let hand­lar det om kost­sam­ma och nog­gran­na för­be­re­del­ser. Om folk som mi­li­tä­riskt bör­jar skrub­ba si­na krop­par re­dan i feb­ru­a­ri, som har lyc­kats kni­pa de sista vax­nings­ti­der­na och som gjort fejk­fran­sar samt sol­du­schat på sa­long pre­cis la­gom till se­mes­terstar­ten.

Och som fram­för allt väl­jer att åka ut­om­lands för att ta si­na ob­li­ga­to­ris­ka in­stagram­bil­der. No­te­ra väl att en ka­ri­bisk sol­ned­gång all­tid gör sig bätt­re än en Smögen-di­to som back­drop.

För oss and­ra ama­tö­rer åter­står att blun­da när vi de kom­man­de åt­ta vec­kor­na flip­flop­par för­bi en spe­gel, och se­dan ba­ra tän­ka po­si­tivt.

Regn­jac­kor­na, jean­sen, käng­or­na och hår­fö­nen går ing­en­stans, de finns kvar när vi åter­vän­der till det verk­li­ga li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.