”Hop­pas han väl­jer Sve­ri­ge”

Ci­bic­ki flyd­de från are­nan – ef­ter det pols­ka ut­spe­let

Aftonbladet - - Sport - Jo­han Flinck

LUBLIN. Tim­mar­na fö­re mat­chen påstod det pols­ka förbundet att Pawel Ci­bic­ki er­bju­der sig att spe­la för Po­len i fram­ti­den.

Ef­ter mat­chen väg­ra­de Pawel Ci­bic­ki att ut­ta­la sig om ut­spe­let och flyd­de are­nan.

– För svensk fot­boll hop­pas jag att han väl­jer Sve­ri­ge, sä­ger för­bunds­kap­ten Hå­kan Eric­son till Sport­bla­det.

Pawel Ci­bic­ki var hu­vud­per­so­nen kring och i mat­chen mel­lan Po­len och Sve­ri­ge.

På press­kon­fe­ren­sen in­för mat­chen be­rät­ta­de 23-åring­en, som har pols­ka för­äld­rar, ta­lar pols­ka hem­ma och re­pre­sen­te­rat pols­ka ung­doms­lands­lag, att han in­te tänk­te fi­ra om han gjor­de mål i mat­chen och att han in­te sjung­er med i na­tio­nalsång­en av re­spekt för si­na för­äld­rars hem­land.

Och i går ef­ter­mid­dag, ba­ra tim­mar fö­re mat­chen kom, som på be­ställ­ning, ett ut­spel från det pols­ka förbundet.

– Det kom ett brev till pols­ka fot­bolls­för­bun­det från Ci­bic­kis ma­na­ger där man frå­ga­de om det finns in­tres­se för hans tjäns­ter i Po­lens A-lands­lag. De skrev att han var in­tres­se­rad, men vi vill in­te ha ho­nom läng­re, sä­ger Pawel Draz­ba, ta­les­per­son för det pols­ka U21lands­la­get, till pols­ka Pol­sat Sport.

Ci­bic­ki gick mål­lös från mat­chen som slu­ta­de 2–2 ef­ter en polsk straff i 90:e mi­nu­ten.

Gav inga in­ter­vju­er

Di­rekt ef­ter mat­chen fång­a­de Sport­bla­dets fo­to­graf Pon­tus Or­re på bild hur Pawel Ci­bic­ki tog en sel­fie med pols­ka och svens­ka fans på läk­ta­ren fram­för en polsk flag­ga.

Bil­den – och det på­ståd­da er­bju­dan­det till Po­len – väc­ker för­stås frå­gor.

Men det var frå­gor som vi in­te fick stäl­la. När Ci­bic­ki kom ut från om­kläd­nings­rum­met i natt, sist av al­la de svens­ka spe­lar­na, gick han med be­stäm­da och snab­ba steg genom in­ter­vju­zo­nen ut­an att ta­la med nå­gon över hu­vud ta­get.

Me­dia fick allt­så inga svar på hur det pols­ka förbundet ut­spel på­ver­kat ho­nom, hur det var att spe­la den, för ho­nom, myc­ket spe­ci­el­la mat­chen, el­ler vad han tyck­te om pre­sta­tio­nen.

”Det blir en grej”

Lands­la­gets press­chef Staf­fan Stjern­holm viss­te att Ci­bic­ki in­te tänk­te pra­ta med nå­gon.

– Jag pra­ta­de med ho­nom just in­nan han gick ut till er. Jag sa att vi upp­munt­rar spe­la­re att pra­ta med me­dia och att det är ob­li­ga­to­riskt (en­ligt Ue­fas reg­ler) att gå genom mix­a­de. Men man be­hö­ver in­te stan­na och pra­ta. Han för­står att det blir en grej. Men ni kom­mer att få pra­ta med ho­nom i mor­gon (tis­dag). Det lo­var jag, sä­ger Stjern­holm.

Hå­kan Eric­son vill in­te kom­men­te­ra det pols­ka för­bun­dets ut­spel tim­mar­na fö­re match.

– Det är över mitt hu­vud och nå­got som de mås­te få sva­ra på, sä­ger han.

Sport­bla­det vi­sa­de bil­den på Ci­bic­ki ef­ter mat­chen för Eric­son.

– Jag har inga kom­men­ta­rer om Pawel och Po­len och Sve­ri­ge. Nu har han valt att spe­la U21 för Sve­ri­ge och det har han gjort jät­te­bra för oss. Vad som händer ef­ter det här mäs­ter­ska­pet är ing­et jag kan kom­men­te­ra.

– Men för svensk fot­boll hop­pas jag att han väl­jer Sve­ri­ge. Men det är Pawels be­slut.

Fo­to: PON­TUS OR­RE

Ef­ter mat­chen tog Pawel Ci­bic­ki en sel­fie med pols­ka och svens­ka fans fram­för en polsk flag­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.