Tibb­lings oro: ’Det kan vara slu­tet för mig’

Nyc­kel­spe­la­ren be­drö­vad: ”Det gjor­de sjukt ont”

Aftonbladet - - Sport - LUBLIN. Jo­han Flinck jo­han.flinck@af­ton­bla­det.se

Si­mon Tibb­ling tving­a­des läm­na mat­chen mot Po­len med ska­da.

Ef­teråt var han nära tå­rar­na.

– Det är risk att det här var min sista lands­kamp nå­gon­sin, sä­ger mitt­fäl­ta­ren.

I den 61:a mi­nu­ten av mat­chen mot Po­len tving­a­des Si­mon Tibb­ling kli­va av med en fot­ska­da ef­ter att fot­le­den vri­dit sig i grä­set ef­ter en stämp­ling.

Nu kan hans EM myc­ket väl vara över.

– Det gjor­de sjukt ont. Lä­kar­na vet in­te vad det är. Jag ska rönt­ga mig i mor­gon (läs: i dag) och jag hop­pas på det bäs­ta. Jag hop­pas ba­ra att det är en stuk­ning av mil­das­te sor­ten. Jag har en dröm om att spe­la på tors­dag men just nu or­kar jag in­te tän­ka så myc­ket.

Nära till tå­rar

Han var djupt be­drö­vad i natt.

– Det är ett av de job­bi­gas­te ögon­blic­ken i mitt liv. Det känns för jäv­ligt. Det är jät­te­job­bigt.

22-åring­en har knappt mis­sat en sam­ling se­dan hans års­kull sam­la­des för det förs­ta lands­lags­läg­ret när de var 15 år.

Han var nära tå­rar­na när han tänk­te på vad ska­dan kan be­ty­da.

– Det är risk att det här var min sista lands­kamp nå­gon­sin. Det kan de­fi­ni­tivt vara min sista U21-lands­kamp. Ef­ter den här tur­ne­ring­en är det slut för mig. Jag kom­mer ald­rig att spe­la igen med det här la­get. Det var kans­ke sista gången jag stod och hör­de na­tio­nalsång­en och spe­la­de in­för de här fan­sen.

För­stör­de pla­nen

Ef­ter Tibb­lings ska­da tap­pa­de Sve­ri­ge ini­ti­a­ti­vet i mat­chen och till slut kun­de Po­len kvit­te­ra.

Det på­tving­a­de by­tet (med Mu­a­mer Tan­ko­vic) för­stör­de ock­så Hå­kan Eric­sons pla­ne­ra­de by­ten.

–Vi ha­de ett an­tal spe­la­re som trött­na­de, Alex­an­der Frans­son ha­de kramp­kän­ning ef­ter hal­va and­ra halvlek och Melker Hall­berg sig­na­le­ra­de ock­så. Det var pla­ne­ra­de by­ten, men så fick vi by­tet med Tibb­ling, sä­ger Eric­son.

”Mås­te spa­ra sig”

– Det är en gam­bling att star­ta mat­chen med Car­los Strandberg då vi vet att han in­te or­kar 90 mi­nu­er. Men det var det va­let vi gjor­de och det fick vi be­ta­la för när vi fick be­hål­la ett par spe­la­re all­de­les för länge på pla­nen när de in­te ha­de or­ken.

– När Tibb­ling fick gå av för­stod de spe­la­re som ha­de kramp­kän­ning att de kans­ke in­te skul­le få by­ta och då kän­de de att de mås­te spa­ra sig res­ten av mat­chen och då blev det in­te sam­ma fre­ne­si, vi flyt­ta­de in­te till­räck­ligt de­fen­sivt. Med fa­cit i hand kans­ke nå­gon an­nan spe­la­re skul­le ha bytt, sä­ger Hå­kan Eric­son själv­kri­tiskt. n 4

4 n TTi­sis­d­daagg 2200ju­jun­ni i22001177

Fo­to: PON­TUS OR­RE

När Si­mon Tibb­ling fick ut­gå ska­dad för­stör­des även för­bunds­kap­te­nen Hå­kan Eric­sons pla­ne­ra­de by­ten.

?+?+?+?+

Fo­to: PON­TUS OR­RE

SMÄRTSAMT Si­mon Tibb­ling har knappt mis­sat en sam­ling se­dan hans års­kull sam­la­des för förs­ta lands­lags­läg­ret när de var 15 år. Nu kan han ha gjort sin sista U21-lands­kamp. ”Det är ett av de job­bi­gas­te ögon­blic­ken i mitt liv. Det känns för jäv­ligt”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.