”HUR STOP­PAR MAN DEM”

Ös­tersunds mar­drömslott­ning – får mö­ta Ga­la­ta­sa­ray

Aftonbladet - - Sport - Si­mon.sjostrand @af­ton­bla­det.se Mar­tin To­lén

Ös­tersund är de­bu­tan­ter i Eu­ro­pa Le­a­gue.

Och klub­ben fick en mar­drömslott­ning.

I den and­ra kvalom­gång­en ställs ÖFK mot tur­kis­ka stor­klub­ben Ga­la­ta­sa­ray.

– Jag tror vi kom­mer gå vi­da­re, sä­ger mål­vak­ten Aly Kei­ta, 30.

Ös­tersunds FK kva­la­de in till Eu­ro­pa Le­a­gue ef­ter att ha vun­nit svens­ka cu­pen ti­di­ga­re i år.

Och när Eu­ro­pa Le­a­gu­e­de­bu­tan­ten lot­ta­des in i den and­ra kvalom­gång­en i schwei­zis­ka Nyon un­der mån­da­gen blev det tuf­fas­te möj­li­ga lott­ning:

Tur­kis­ka stor­la­get Ga­la­ta­sa­ray.

– Var­för lju­ger du?, sä­ger ÖFK-stjär­nan Sa­man Ghoddos, 23, till Fot­boll­s­ka­na­len och fort­sät­ter:

– Abow, den är helt sjuk. Fy­fan, jag ser fram emot det.

Tom Pet­ters­son, 27, är op­ti­mis­tiskt upp­gi­ven.

– Vi såg lott­ning­en i mo­bi­len och det förs­ta man kän­de var ”grym lott­ning, grymt lag, fan­tas­tisk match”. Men sen: ”Fan, kun­de vi in­te fått dem se­na­re, i grup­pen el­ler nå­got?”. Det kom­mer bli svin­tufft, men in­te omöj­ligt. Istan­bulklub­ben slu­ta­de fy­ra i den tur­kis­ka li­gan för­ra sä­song­en och har pro­fi­ler som ne­der­länds­ke stjär­nan Wes­ley Sneij­der, tys­ke Lukas Po­dol­ski och uru­gu­ay­ans­ke lands­lags­mål­vak­ten Fer­nan­do Mus­le­ra. Hur stop­par man dem, Tom? – Ja, hur fan stop­par man dem? Vi har ett tag på oss att klu­ra på det. Men det är fan­tas­tiskt in­spi­re­ran­de och tag­gan­de att få mö­ta dem. Det är spe­la­re man har följt i he­la sitt liv. Har ni nå­gon chans? – Vi mås­te tro på det. Vi var in­ställ­da på att få mö­ta de bäs­ta i värl­den, och att de ska åka upp till kal­la Jämt­land, det ska man in­te un­derskat­ta.

Vinnar­men­ta­li­tet

Mål­vak­ten Aly Kei­ta, 30: – Vi går in för att vin­na och jag tror verk­li­gen att vi kan gö­ra det. Jag tror vi kom­mer gå vi­da­re. Ing­et fel på själv­för­tro­en­det? – (Skratt) Nä, men det mås­te man ha. Klart att de är fa­vo­ri­ter, men det är fot­boll vi snac­kar om. Vi har stor vinnar­men­ta­li­tet och de kans­ke un­derskat­tar oss. Al­la mås­te vara hund­ra när det väl är dags.

Ös­tersund in­le­der hem­ma på Jämt­kraft Are­na den 13 ju­li med re­tur i Tur­ki­et en vec­ka se­na­re.

– Det blir an­nat än Jämt­kraft... Det lär vara värl­dens tryck där, sä­ger Tom Pet­ters­son.

Om Norrköping och AIK går vi­da­re från si­na re­spek­ti­ve förs­ta kvalom­gångs­mö­ten mot Pristi­na re­spek­ti­ve Klaksvik vän­tar St Johnsto­ne el­ler Tra­kai för ”Pe­kings” del me­dan ”Gna­get” får ta sig an Zel­jez­ni­car el­ler Ze­ta.

Var­dar har vun­nit li­gan fem av de sex se­nas­te sä­song­er­na.

De re­ge­ran­de svens­ka mäs­tar­na in­le­der på hem­ma­plan 11 el­ler 12 ju­li med re­tur vec­kan ef­ter.

Men nu har ma­ke­do­ni­er­na stött på pro­blem. Klub­ben får in­te spe­la sin match på sin hem­ma­plan, som även är na­tio­na­la­re­na, när la­gen möts i Ma­ke­do­ni­en den 18 el­ler 19 ju­li.

An­led­ning­en är att Re­al Madrid och Man­ches­ter Uni­ted ska mö­tas i Su­per­cu­pen drygt tre vec­kor se­na­re.

– Det stäm­mer. De (Ue­fa) har be­stämt att grä­set mås­te vara så bra som möj­ligt när Su­per­cu­pen spe­las, sä­ger Ni­co­la, sek­re­te­ra­re på FK Var­dars kans­li, en­ligt Kvälls­pos­ten.

Över­kla­gat be­slu­tet

FK Var­dar har över­kla­gat be­slu­tet till Ue­fa, men myc­ket ta­lar för att klub­ben får flyt­ta mat­chen till Stru­mi­ca, drygt 15 mil från den or­di­na­rie are­nan i Skopje.

För att ta sig vi­da­re he­la vägen till Cham­pi­ons Le­a­gues grupp­spel mås­te MFF ta sig för­bi Var­dar och yt­ter­li­ga­re två kvalom­gång­ar.

Wes­ley Sneij­der.

Fo­to: AP

ÖFK:S MAR­DRÖM Svens­ka cup­mäs­tar­na Ös­tersund lot­ta­des mot Ga­la­ta­sa­ray i Eu­ro­pa Le­a­gue-kva­let. ”Den är helt sjuk”, sä­ger la­gets stjär­na Sa­man Ghoddos. Sam­ti­digt lot­ta­des MFF mot ma­ke­dons­ka Var­dar i Cham­pi­ons Le­a­gue-kva­let.

Si­mon Sjöstrand

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.