”GANS­KA JOB­BIGT ATT RINGA RUNT & TIGGA OM PENG­AR”

Job­bigt eko­no­miskt – trots vin­terns suc­cé: ’Har in­te tänkt job­ba på Ica Maxi i som­mar’

Aftonbladet - - Sport - Petra Thorén petra.tho­ren@af­ton­bla­det.se

SOGNEFJELL. An­na Dy­vik har na­vi­ge­rat rätt bland per­son­li­ga mot­gång­ar med stress och ut­bränd­het.

Men li­vet i skid­lands­la­gets Alands­lag är in­te ut­an ut­ma­ning­ar.

Trots vin­terns suc­cé på U23VM är eko­no­min brist­fäl­lig och jak­ten på bi­drag på­går.

– Det är gans­ka job­bigt att ringa runt och tigga om peng­ar..., sä­ger skid­ta­lang­en.

I vint­ras blev An­na Dy­vik värl­dens bäs­ta unga ski­då­ka­re när hon vann dubb­la guld på U23-VM (klassisk sprint och 10 km fri stil).

Det var en suc­cé som gav en bil­jett till VM i Lah­tis och se­na­re en plats i skid­lands­la­gets förs­ta trä­nings­grupp.

Hon är nu mitt i en för­sä­song som bå­de skil­jer sig från, men ock­så har lik­he­ter, med den som var för­ra året.

För­ra som­ma­ren ha­de An­na Dy­vik lan­dat en tur­bu­lent tid med mag­bak­te­rie, för låg ener­gi­ni­vå, stress och ut­bränd­het.

Hon viss­te vil­ken väg hon vil­le ta. Det vet hon fort­fa­ran­de.

– Jag var fast be­slu­ten att gö­ra sa­ker bra, att lyss­na på mig själv. Jag ha­de ju haft en del stress­gre­jer, som ut­bränd­het och sånt. Men he­la som­ma­ren från maj fun­ge­ra­de det bra, sä­ger hon.

Fick bä­ra el­ler bris­ta

Hon lär­de sig lyss­na på sin egen kropp sig­na­ler och be­hov, nå­got hon in­te lyc­kats med till­räck­ligt ti­di­ga­re. Hon gjor­de det genom att stå på eg­na föt­ter, ut­an­för Svens­ka skid­för­bun­dets verk­sam­het.

– Det gäll­de att ba­ra lyss­na på vad jag måd­de bra av. Det ha­de jag va­rit bra på ti­di­ga­re, men det är så lätt när man är kring and­ra mål­in­rik­ta­de män­ni­skor att man dras med, sä­ger hon när Sport­bla­det träf­fa­de An­na Dy­vik på lands­la­gets trä­nings­lä­ger i bör­jan av ju­ni.

Men nu är du där igen med mål­in­rik­ta­de

åka­re runt dig, hur går det?

– Jo, jag vet. Det är en li­ten ut­ma­ning. Men jag är li­te mer för­be­redd på det och li­te mer sä­ker på vad jag be­hö­ver. För­ra som­ma­ren lyss­na­de jag väl­digt myc­ket på mig själv, vad jag be­höv­de och kän­de att det fick bä­ra el­ler bris­ta. Jag tän­ker in­te le­va mitt liv på ett sätt som in­te känns bra.

Nu känns det ba­ra fint och An­na Dy­vik trivs med de långa lä­ger­pe­ri­o­der­na som en plats i den bäs­ta trä­nings­grup­pen er­bju­der.

Suc­cén i U23-VM har dock in­te in­ne­bu­rit en ny eko­no­misk var­dag för An­na Dy­vik, 22. Hon kan vis­ser­li­gen skip­pa som­mar­job­bet hem­ma i Falun, men be­hö­ver rag­ga spon­so­rer. Trä­nings­bi­dra­get från Skid­för­bun­det täc­ker in­te al­la kost­na­der.

– Jag job­ba­de extra på Ica Maxi he­la för­ra som­ma­ren, det har jag in­te tänkt att gö­ra den här som­ma­ren. På ett sätt är det myc­ket tryg­ga­re nu eko­no­miskt, det har va­rit ett stort oros­mo­ment ti­di­ga­re, men jag för­sö­ker än­då fixa li­te eg­na spon­so­rer, det har jag in­te haft så myc­ket ti­di­ga­re. Det känns gans­ka job­bigt att ringa runt och tigga om peng­ar, sä­ger An­na som be­rät­tar att det ti­di­ga­re fun­nits en eko- no­misk oro.

”Ing­et till...li­te”

– När jag flyt­ta­de till Falun ef­ter gym­na­si­et ha­de jag två år som jag in­te måd­de bra och det var myc­ket för peng­ar­na. När man går på skid­gym­na­si­et är man skyd­dad,

se­dan kom­mer man ut i den ”rik­ti­ga värl­den”. Jag var in­te rik­tigt be­redd på det. Det var myc­ket stress ut­i­från.

Har du fått bätt­re skid­kon­trakt ef­ter ge­nom­brot­tet?

– Det går från ingen­ting till...li­te. Rent trä­nings­mäs­sigt har An­na Dy­vik ta­git yt­ter­li­ga­re kliv när det gäl­ler mäng­den trä­ning. Men hon är no­ga med att in­te kli­va över grän­sen.

– Jag öka­de min mängd väl­digt myc­ket för­ra året. Jag ska öka li­te till. Jag tän­ker att jag sat­sar så får jag ju­ste­ra se­dan. Jag har ett an­nat lugn i min trä­ning när jag fick täv­la av mig för­ra vin­tern, sä­ger hon.

Sä­song­ens mål är för­stås OS. En högst rim­lig mål­sätt­ning för en åka­re som trots allt gjor­de sin de­but i världs­cu­pen i vint­ras.

Sport­bla­det 1 & 3 feb­ru­a­ri 2017.

Fo­to: PETRA THORÉN

VM-SUC­CÉ Trots dubb­la guld på U23-VM i vint­ras går det fort­satt eko­no­miskt trögt för An­na Dy­vik. ”Det går från igen­ting till...li­te”, sä­ger skid­ta­lang­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.