Sista nat­ten med gäng­et

I dag pre­sen­te­rar Sund­ha­ge och Pers­son sitt EM-lag

Aftonbladet - - Sport - Eme­lie.fredriksson @af­ton­bla­det.se

Pia Sund­ha­ge och Li­lie Pers­son tar i dag ut sin sista trupp som svens­ka för­bunds­kap­te­ner.

Just det kan få den svens­ka EM-trup­pen – i grun­den likt den i OS – att lyf­ta yt­ter­li­ga­re.

–Jag tyc­ker att det blir en guld­kant re­dan in­nan man åker iväg, sä­ger Hed­vig Lin­dahl.

Pia Sund­ha­ge och Li­lie Pers­son har till­sam­mans lett Sve­ri­ge till EM-brons 2013, genom ett VM-fi­asko 2015 och till ett bragdsil­ver i OS i fjol.

I dag tar du­on ut sin sista trupp till­sam­mans.

– Vi för­sö­ker pra­ta en del om att det här är sista ra­cet. Man kan in­te vara an­nat än glad, det gäl­ler att nju­ta av sista re­san, sä­ger Li­lie Pers­son.

I går be­rät­ta­de den as­si­ste­ran­de för­bunds­kap­te­nen att de fort­fa­ran­de är osäk­ra på de sista plat­ser­na.

Sär­skild ut­tag­ning

De kom­mer nog­samt att dis­ku­te­ra in i det sista, en­ligt Li­lie Pers­son. Sista trup­pen för er, är det ock­så den bäs­ta? –Bra frå­ga, men det är svårt att jäm­fö­ra. Man kan sä­ga att den här trup­pen är fris­ka­re än VM-trup­pen och jäm­för man med OS-trup­pen är den nog gans­ka jämn sett till spel­tid och ska­dor.

Hed­vig Lin­dahl är en av de många giv­na spe­lar­na i trup­pen, som så när på de två sista plat­ser­na känns klar. Mål­vak­ten sä­ger att det är nå­got sär­skilt med just den här ut­tag­ning­en.

”Har en sån histo­ria”

– Jag tyc­ker att det blir en guld­kant re­dan in­nan man åker iväg. Även om jag har va­rit i tur­ne­ring­ar som är den sista med för­bunds­kap­te­nen så känns det än­nu li­te extra ef­tersom det är just Pia. Hon har en sån histo­ria in­om svensk dam­fot­boll och fak­tiskt fått ta så myc­ket skit i sin kar­riär. I si­na ti­di­ga år in­om dam­fot­bol­len var det ing­en som höj­de hen­ne till sky­ar­na som nu, sä­ger Lin­dahl och fort­sät­ter:

–Det vo­re så ro­ligt för hen­ne att få le­da sitt land till guld. När det är rik­tigt job­bigt och man vill ge upp så tän­ker man nog en gång till att är det nå­gon gång så är det nu. Kans­ke att det ger oss någ­ra extra någ­ra pro­cent nu.

Fo­to: PON­TUS OR­RE

SISTA RA­CET För­bunds­kap­te­ner­na Pia Sund­ha­ge och Li­lie Pers­son har dis­ku­te­rat trup­pen in i det sista.

Lin­dahl.

Eme­lie Fredriksson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.