Stjärn­for­war­den läm­nar Lu­leå för HV71

Lon­don ska­kat av fle­ra terror­dåd – nu väx­er oron in­för fri­id­rotts-VM

Aftonbladet - - Sport - LON­DON/STOCK­HOLM. Pel­le Strand­man pel­le.strand­man@af­ton­bla­det.se

Lon­don har ska­kats av fle­ra terror­dåd de se­nas­te må­na­der­na.

Om 45 da­gar in­leds fri­id­rotts-VM i sta­den och det svens­ka fri­id­rotts­lands­la­get med­ger att det kan kom­ma att på­ver­ka la­get.

– Om det in­te lug­nar ner sig kan det bli att man får hål­la sig mer på ho­tel­let, sä­ger för­bunds­kap­ten Ka­rin Tor­ne­klint.

Un­der nat­ten mot i går ska­ka­des Lon­don av yt­ter­li­ga­re en miss­tänkt ter­ror­at­tack när en skåp­bil kör­de rakt in i en folk­mas­sa vid en mos­ké i Fins­bu­ry Park. En i ra­den av tra­ge­di­er som ska­kat hu­vud­sta­den det se­nas­te året.

Mer ob­ser­van­ta

Och sä­ker­hets­lä­get sätts på sin spets se­na­re i som­mar när sta­den står som ar­ran­gör för som­ma­rens störs­ta id­rotts­e­ve­ne­mang, VM i friidrott, där Usa­in Bolt och lan­dets sto­ra stjär­na Mo Fa­rah ska ta far­väl av den sto­ra VM-sce­nen.

Det svens­ka fri­id­rotts­lands­la­get kom­mer åka till Lon­don med en trupp i stor­leks­ord­ning­en 20 ak­ti­va plus le­da­re och man med­ger att man bli­vit mer ob­ser­vant på sä­ker­hets­lä­get.

–Vi har bör­jat dis­ku­te­ra det li­te grann. Vi ska kom­ma i kon­takt med UD och hö­ra vad de sä­ger, det är så vi bru­kar gö­ra, sä­ger för­bunds­kap­ten Ka­rin Tor­ne­klint. Hur kän­ner du själv för att åka med en trupp till Lon­don? – Jag mås­te li­ta på de som har an­sva­ret, det finns en or­ga­ni­sa­tion som ska hål­la det sä­kert. Ska man kän­na ett an­svar för allt det ock­så kom­mer man bli to­kig.

Kan läm­na i för­tid

Ange­li­ca Bengts­son har va­rit med på fle­ra sto­ra mäs­ter­skap. Hon me­nar att som ak­tiv är man in­ne i sin bubb­la, men att fa­mil­jen runt om­kring oro­ar sig mer.

– När det var en at­tack vid Lon­don Bridge så sa mi­na syst­rar ”shit, var­för ska du dit?”.

Själv fun­de­rar hon på att läm­na i för­tid.

–Jag täv­lar de tre förs­ta Pre­stige­värv­ning till svens­ka mäs­tar­na:

Bill Sweatt är klar för HV71.

– Jag ser verk­li­gen fram emot att kom­ma till ett vinnande lag med en stark tra­di­tion, sä­ger den för­re Lu­leå­for­war­den i ett press­med­de­lan­de.

Fle­ra hjäl­tar har för­svun­nit se­dan gul­det säk­ra­des mot Brynäs. Nu för­stär­ker dagarna så jag kans­ke åker hem ti­di­ga­re.

Stan­nar hon kvar med­ger Ka­rin Tor­ne­klint att det kan bli en aning strik­ta­re reg­ler än van­ligt.

Lå­ter sig in­te på­ver­kas

– Vi hop­pas att det hin­ner lug­na sig, an­nars kans­ke det in­te blir så trev­ligt att gå ut och ta en pro­me­nad. Om det in­te är lug­na­re så kan det nog bli att man väl­jer att hål­la sig mer på ho­tel­let.

Ange­li­ca Bengts­son tän­ker oav­sett in­te lå­ta det på­ver­ka hen­ne.

– Men det är än­då ing­et jag kan gö­ra nå­got åt, mitt liv är att vil­ja åka på mäs­ter­skap och då åker jag på mäs­ter­skap, sä­ger hon. svens­ka mäs­tar­klub­ben HV71 för att upp­re­pa vå­rens suc­cé även till näs­ta sä­song.

”Kom­mer pas­sa in”

I går kun­de klub­ben of­fi­ci­ellt pre­sen­te­ra värv­ning­en av Lu­leås for­ward Bill Sweatt.

–I Bill Sweatt får vi en skrid­sko­skick­lig for­ward som spe­lar med myc­ket fart och som är god för en hel del po­äng. En spelar­typ som kom­mer att pas­sa bra in i vårt spel­sy­stem, sä­ger sport­che­fen Jo­han Hult till HV71:s hem­si­da.

Den 28-åri­ge ame­ri­ka­nen har skri­vit på ett ettårs­kon­trakt och kom­mer från en tvåå­rig se­jour i Lu­leå där han in­te kom upp till sam­ma höj­der po­äng­mäs­sigt som un­der si­na två år i Brynäs dess­förin­nan.

”Stark tra­di­tion”

Un­der den gång­na sä­song­en blev det 22 po­äng (15+7) på 49 se­ri­e­om­gång­ar.

Norr­lands­la­get slu­ta­de nia i SHL och åk­te i två ra­ka matcher ut mot Mal­mö i åt­ton­dels­fi­nal där Sweatt gjor­de ett mål och ett as­sist.

– Jag ser verk­li­gen fram emot att kom­ma till ett vinnande lag med en stark tra­di­tion. Jag ska gö­ra allt jag kan för att bi­dra till att HV71 ska fort­satt vara fram­gångs­rikt, sä­ger Bill Sweatt.

Peter.wixtrom @af­ton­bla­det.se erik.karls­son @af­ton­bla­det.se

Peter Wixtröm Erik Karls­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.