18 000 – pri­set för att få se dröm­faj­ten li­ve

Aftonbladet - - Sport - Li­nus Nor­berg

Sma­kar det så kos­tar det.

För att se Floyd May­weat­her mot Co­nor McG­re­gor krävs en mind­re för­mö­gen­het.

Den bil­li­gas­te bil­jet­ten till den om­ta­la­de dröm­faj­ten kos­tar drygt 18 000 kro­nor, en­ligt MMA News.

Psyk­kri­get in­led­des re­dan in­nan mat­chen var fast­ställd.

Se­dan, i mars må­nad, med­de­la­de Floyd ”Mo­ney” May­weat­her, 40, att han trä­der ur sin pen­sion för att mö­ta UFC-mäs­ta­ren Co­nor McG­re­gor.

– Och nu vill jag in­te hö­ra fler ur­säk­ter om peng­ar el­ler om UFC. Skriv ba­ra på pap­per­na så kör vi, sa den ame­ri­kans­ke box­nings­le­gen­da­ren.

I för­ra vec­kan blev det of­fi­ci­ellt klart.

Mat­chen blir av.

780 000 för bäs­ta plats

Den 26 au­gusti möts stjär­nor­na i en box­nings­match på en ga­la i Las Ve­gas.

Mat­chen kom­mer att hål­las i T Mo­bi­le Are­na och det spe­ku­le­ras att faj­ten kom­mer att ge May­weat­her och McG­re­gor 870 mil­jo­ner kro­nor var.

Och det kom­mer knap­past vara bil­ligt att se den om­ta­la­de faj­ten på plats.

MMA News skri­ver nu att den bil­li­gas­te bil­jet­ten till su­per­mö­tet lan­dar på om­kring 18 000 kro­nor och de all­ra bäs­ta plat­ser­na i are­nan går lös på drygt 780 000 kro­nor.

Svens­ke Alex­an­der ”The Mau­ler” Gustafs­son har dock dömt ut mö­tet som ett spek­ta­kel.

– När folk verk­li­gen tror att McG­re­gor kan ut­ma­na ho­nom id­rotts­ligt i box­ning… det är skratt­re­tan­de, har han ti­di­ga­re sagt till Sport­bla­det.

Gra­fik: PAUL WALLANDER

NY AT­TACK Po­li­sen i Lon­don ham­na­de åter­i­gen i ett skarpt lä­ge i går när en ny ter­ror­at­tack drab­ba­de den eng­els­ka hu­vud­sta­den. Ti­di­ga­re i Af­ton­bla­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.