Han kan vara svensk­hop­pet

Aftonbladet - - Spel -

Pro­pul­sion vi­sa­de att han är värl­dens tred­je bäs­ta häst.

För någ­ra av kon­kur­ren­ter­na i den yp­pers­ta världs­e­li­ten är det upp till be­vis den här vec­kan.

Bold Eag­le och Nun­cio gör si­na förs­ta star­ter ef­ter Elit­lop­pet.

Det är min sub­jek­ti­va lis­ta över värl­dens bäs­ta trav­häs­tar just nu. Där är Bold Eag­le et­ta och Ti­mo­ko tvåa – med si­na in­sat­ser un­der året, samt in­te minst i Elit­lopps­för­sö­ket re­spek­ti­ve Elit­lopps­fi­na­len. Det bå­da franskträ­na­de häs­tar­na kom­mer från varsitt ne­der­lag i Elit­lopps­fi­na­len re­spek­ti­ve Ky­mi Grand Prix i Kou­vo­la, men det pe­tar in­te ner dem från de övers­ta pla­ce­ring­ar­na. Da­ni­el Redéns Pro­pul­sion är trea på lis­tan, bäs­te svensk och den mest formstar­ka för da­gen. ”Prop­pen” följ­de upp andra­plat­sen i Elit­lop­pet med att vin­na mil­jon­lop­pet Norr­bot­tens Sto­ra Pris i Bo­den.

Den sex­å­ri­ge hings­ten kros­sa­de Mo­sa­i­que Fa­ce från dö­dens på im­po­ne­ran­de 1.10,8 över medel­di­stans, 2 140 me­ter au­to.

Pro­pul­sions re­sul­tat un­der 2017 im­po­ne­rar: fy­ra i Prix d’Ame­ri­que, sexa i Prix de Fran­ce, ga­lopp ef­ter krock i Prix du Pla­teau de Gra­vel­le, se­ger i Guld­björ­ken, tvåa i Fin­landia Ajo, tvåa i Elit­lopps­för­sö­ket, tvåa i Elit­lopps­fi­na­len, se­ger i Norr­bot­tens Sto­ra Pris.

För­ra året var han bland an­nat fy­ra i Elit­lop­pet, samt et­ta i Hu­go Åbergs Me­mo­ri­al och Norr­bot­tens Sto­ra Pris. För­be­re­del­ser­na in­för Prix d’Ame­ri­que och Elit­lop­pet i år var in­te ul­ti­ma­ta, lyc­kas Da­ni­el Redén pric­ka helt rätt i pre­pa­re­ring­en in­för den sista sön­da­gen i ja­nu­a­ri kan Pro­pul­sion var det sto­ra svens­ka hop­pet att be­seg­ra den frans­ka na­tio­na­li­do­len Bold Eag­le på den­nes hem­ma­plan Vin­cen­nes i Pa­ris. Pro­pul­sion ger ett mäktigt in­tryck som in­di­vid, med en mus­ku­lös fri­id­rotts­kropp och långa steg.

Käns­lan är att det finns än­nu mer att ge och att ”Prop­pen” fram­ö­ver kan ut­ma­na om att vara värl­dens all­ra bäs­ta häst.

I hel­gen star­tar Nun­cio i Mid­som­mar­lop­pet i Rätt­vik på lör­dag och Bold Eag­le i Prix René Bal­lié­re på Vin­cen­nes på sön­dag.

Det ska bli myc­ket in­tres­sant att se hur de föl­jer upp de ble­ka in­sat­ser­na i Elit­lopps­fi­na­len.

Värl­dens fem bäs­ta häs­tar just nu: 1) Bold Eag­le (Sé­basti­en Gua­ra­to), 2) Ti­mo­ko (Ri­chard Wes­te­rink), 3) Pro­pul­sion (Da­ni­el Redén), 4) Re­sol­ve (Åke Svans­tedt), 5) Lio­nel N.O. (Da­ni­el Redén).

För­ra vec­kan skrev jag om Christoffer Eriks­son som sla­git sig in i kus­ke­li­ten i re­kord­fart och ver­kar ut­veck­las för var­je må­nad.

Kent Ols­son mej­la­de i äm­net att kusk­maf­fi­an hål­ler på att ut­ma­nas:

”Den fins­ke cham­pi­on­kus­ken Mi­ka Forss vi­sa­de upp sig på Vag­ge­ryd med två V86-seg­rar. Det fö­re­fal­ler som om han kom­mer att kö­ra allt fler lopp i Sve­ri­ge i år. Forss är en topp­kusk i Ör­jan Kihl­ströms klass, minst. Se­dan fle­ra år är han finsk cham­pi­on, och ta­git över ef­ter Antti Tei­vai­nen som förr om åren vann flest lopp i Fin­land. Det blir ett fan­tas­tiskt ny­till­skott om Forss kom­mer till Sve­ri­ge.” Mi­ka Forss kan vara den nye Jor­ma Kon­tio. Att vi kan loc­ka hit de bäs­ta från grann­län­der­na är väl­kom­met i för­hopp­ning­en att vi kan sä­ker­stäl­la den svens­ka travspor­ten med V75cir­ku­sen i spet­sen som en le­dan­de världs­li­ga.

Lop­pet

Sex häs­tar har chan­sen, av des­sa tyc­ker vi att två styc­ken hö­jer sig. Om in­te sy­ste­met ska bli för stor mås­te vi ta ställ­ning mel­lan des­sa två. Ing­et lätt be­slut då vi upp­le­ver chan­sen de två in­bör­des som fifty-fifty.

Tip­set­tan

Det finns en del som ta­lar för att In­do­or Vo­i­ces får en tyng­re resa än In To­to Sund, vil­ket så klart i så fall ta­lar för den se­na­re. Än­då är det In­do­or Vo­i­ces som vi spi­kar. Var­för? Ja, hon har do­ku­men­te­rad topp­form och har på slu­tet vi­sat att hon är re­do at ta sig an vem som helst från vil­ket po­si­tion som helst. Vår för­hopp­ning är att In To­to Sund in­te är på topp ef­ter sitt täv­lingsup­pe­håll. Men det är det in­te sä­kert …

Mot­bu­den Skräll­bu­det Spets­bu­det

In To­to Sund. 5 In­do­or Vo­i­ces … för In To­to Sund var näm­li­gen myc­ket bra i års­de­bu­ten i mars. In­för den star­ten ha­de hon in­te star­tat på näs­tan fem må­na­der, så tre må­na­der är ju ingen­ting … För­ut­satt att hon kun­na trä­na på som van­ligt un­der up­pe­hål­let. Den in­for­ma­tio­nen från stall Redén blir för­stås av stor vikt, och skul­le det lå­ta jät­te­bra kring In To­to Sund är vi be­red­da att gö­ra en helom­vänd­ning och spi­ka hen­ne. Hon ser ju som sagt ut att kun­na få ett bätt­re lopp än In­do­or Vo­i­ces. Bakom de två nämn­da är det som sagt fy­ra häs­tar till som ska ses med chans. Raf­fi­nos spur­ta­de myc­ket bra se­nast. In To­to Sund öpp­nar myc­ket bra nu­me­ra.

! Sta­tisti­k­vin­na­ren Lop­pet

På för­hand ett väl­digt ro­ligt spel­lopp.

Tip­set­tan

Short­han­ded Jag har vi va­rit för­tjus­ta i se­dan dag ett. Han ut­veck­las he­la ti­den och upp­trä­der väl­digt för­nuf­tigt, fjär­de­spå­ret kla­rar han om volt­ning­en ba­ra ge­nom­förs en­ligt reg­le­men­tet.

Mot­bu­den

4 Short­han­ded Jag 12 Go­mez 10 Pant­her Fa­ce 2 Cash­back Pel­li­ni 6 Small Talk 7 Hen­nig Lix­ar­ve 1 Cob­bys Ce­leb 8 Joyri­de Ca­ne 3 Ma­rem­ma Sock Go­mez är urläc­ker. För spän­ning­ens skull har han fått tolf­te­spår. Han ha­de näm­li­gen va­rit myc­ket svårsla­gen från ett bra spår. Det kan han för­vis­so vara än­då. Pant­her Fa­ce gick myc­ket starkt se­nast även om han ”ba­ra” blev trea.

Skräll­bu­det

Joyri­de Ca­ne. Li­te säm­re form? Men kan myc­ket.

Spets­bud

Det ser ut att vara för­del spring­spår­häs­tar­na. Hen­nig Lix­ar­ve kom­mer nog än­då ba­ra till spets ifall Small Talk vill släp­pa.

! Sta­tisti­k­vin­na­ren

Go­mez.

Lop­pet

Två häs­tar hö­jer sig. Klar för­del än­då den ene.

Tip­set­tan

Som No­bel Amok såg ut se­nast kan han vara en bli­van­de stjär­na om han mat­chas rätt.

Mot­bu­den

Trot Kro­nos var ock­så myc­ket över­ty­gan­de se­nast.

Skräll­bu­det

Um­ber­to Axe?

Spets­bu­det

No­bel Amok.

! Sta­tisti­k­vin­na­ren

Grant Bo­ko.

6 No­bel Amok

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.