LO-pro­fi­len hyr­de ut sin lä­gen­het – ut­an till­stånd

Trans­ve­sti­ter sål­de sex i bo­sta­den när po­li­sen slog till ”Ing­et jag är stolt över”

Aftonbladet - - Si­dan 1 - Ri­chard Asch­berg ri­chard.asch­berg@af­ton­bla­det.se Mat­ti­as Sand­berg mat­ti­as.sand­berg@af­ton­bla­det.se Mi­ra Mi­cic mi­ra.mi­cic@af­ton­bla­det.se

En LO-pro­fil har tjä­nat sto­ra be­lopp på att hy­ra ut sin lä­gen­het.

Men han har in­te haft till­stånd från hy­res­vär­den och in­te be­ta­lat skatt för in­koms­ter­na.

För ett halv­år se­dan slog po­li­sen till mot man­nens lä­gen­het som då var en bor­dell där trans­ve­sti­ter sål­de sex.

Kun­der­na rag­ga­des på kän­da eskort­saj­ter.

– Det var då jag be­stäm­de mig för att de­fi­ni­tivt in­te ha lä­gen­he­ten till för­fo­gan­de på det sät­tet, sä­ger LO-pro­fi­len.

LO-med­ar­be­ta­ren är en pro­fi­le­rad per­son som ut­ta­lar sig i me­dia och skri­ver de­bat­tin­lägg, bland an­nat om skat­teni­vå­er.

I dag är man­nen skri­ven i en hy­res­rätt cen­tra­la i Stock­holm. Sam­ti­digt är hans fa­milj skriv­na i en bo­stads­rätt, som ock­så lig­ger i in­ners­tan.

Fa­mil­jen skrev sig i bo­stads­rät­ten vå­ren 2014. Sam­ti­digt bör­ja­de LO-pro­fi­len hy­ra ut sin hy­res­rätt via tjäns­ten Airb­nb. Man­nen gjor­de även re­klam för lä­gen­he­ten på so­ci­a­la me­di­er.

En­ligt ka­len­dern på man­nens Airb­nb-si­da har det va­rit möj­ligt att hy­ra hans bo­stad un­der he­la året. Att hy­ra LO-pro­fi­lens lä­gen­het kos­ta­de 1 326 kro­nor per natt och mins­ta ut­hyr­nings­pe­ri­od var fem nät­ter.

Hit­tills har 48 per­so­ner re­cen­se­rat bo­en­det.

Om al­la des­sa 48 har bott där i fem nät­ter och be­ta­lat fullt pris skul­le det be­ty­da att LO-pro­fi­len haft ex­train­koms­ter på hund­ra­tu­sen­tals kro­nor.

Man­nen kan in­te upp­ge hur myc­ket han har tjä­nat men sä­ger att han är tvek­sam till om hy­resin­täk­ter­na är skat­te­plik­ti­ga.

”Hål­ler på med det nu”

Om man ska hy­ra ut sin hy­res­rätt i andra­hand be­hö­ver man ett god­kän­nan­de från hy­res­vär­den.

– Nej, det har jag in­te haft. Jag gjor­de det un­der en pe­ri­od, men jag har slu­tat med det nu, sä­ger man­nen när Af­ton­bla­det når ho­nom. Det är ju minst 48 gång­er? – Kan det stäm­ma? Ja, det kanske det gör. Det är 48 per­so­ner som har re­cen­se­rat den på Airb­nb. Så det är ju för­hål­lan­de­vis många gång­er? – Ja. Du har in­te skat­tat för al­la in­koms­ter hel­ler? – Jag hål­ler på med det nu fak­tiskt. Åren 2014, 2015, 2016 – har du in­te skat­tat? – Jag har in­te upp­fat­tat att jag kom­mit över bryt­punk­ten. Men jag har fått brev från Skat­te­ver­ket om att gå ige­nom det här och det hål­ler jag på med nu. Hur ser på att du själv in­te föl­jer skat­te­reg­ler­na när du har syn­punk­ter på hur and­ra ska gö­ra det? – Jag hål­ler på att grans­ka det här och jag ska na­tur­ligt­vis gö­ra rätt för mig. Det rå­der ing­et tvi­vel om det. Jag ha­de in­te upp­fat­tat att jag var en of­fent­lig per­son på sät­tet. Men som sagt, jag hål­ler på att gå ige­nom det här och kom­mer na­tur­ligt­vis gö­ra rätt för mig. Jag har ing­en av­sikt att kring­gå skat­te­be­stäm­mel­ser­na.

Po­li­sen slog till

Un­der en av ut­hyr­ning­ar­na, i slu­tet av för­ra året, slog Stock­holmspo­li­sens pro­sti­tu­tions­grupp till mot LO-pro­fi­lens lä­gen­het.

An­led­ning­en var att den ha­de för­vand­lats till bor­dell, där trans­ve­sti­ter från Spa­ni­en sål­de sex. Kun­der­na rag­ga­de de på kän­da eskort­saj­ter.

To­talt be­fann sig tre per­so­ner i lä­gen­he­ten när po­li­sen kom.

I po­lis­för­hör be­rät­tar en av dem att de ha­de upp till sju kun­der per dag.

En­ligt en av per­so­ner­na som sål­de sex i lä­gen­he­ten ha­de de be­ta­lat LO-pro­fi­len mel­lan 1 400– 1 500 eu­ro för att få hy­ra bo­sta­den.

Själv sä­ger LO-pro­fi­len i po­lis­för­hör att de ha­de be­ta­lat drygt 8000 kro­nor för sju nät­ter. Han sä­ger ock­så att det var ”gri­sigt” och ”smut­sigt” när han åter­vän­de till sin hy­res­rätt. En man åta­la­des för kopp­le­ri, men fri­a­des av Stock­holms tings­rätt.

”Väx­te i om­fatt­ning”

På frå­gan om hur LO-pro­fi­len ser på att hans hy­res­rätt blev bor­dell, där trans­ve­sti­ter sål­de sex, sva­rar han:

– Det var då jag be­stäm­de mig för att de­fi­ni­tivt in­te att ha lä­gen­he­ten till för­fo­gan­de på det sät­tet.

– Det är ing­et jag är stolt över att det har ut­veck­lats så här. Det bör­ja­de med att jag skul­le hy­ra ut den un­der se­mestern och se­dan väx­te det i om­fatt­ning. Jag kan för­stå att det kan upp­fat­tas som stö­tan­de. Nu ska jag na­tur­ligt­vis gö­ra rätt för mig.

LO–pro­fi­lens lä­gen­het lig­ger in­te läng­re ute för ut­hyr­ning.

RAG­GA­DE KUN­DER PÅ ESKORT­SAJT Man­nen är pro­fi­le­rad in­om LO och har bland an­nat skri­vit de­bat­tin­lägg om skat­teni­vå­er. Hy­res­rät­ten an­vän­des un­der en tid som bor­dell där trans­ve­sti­ter från Spa­ni­en sål­de sex.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.