SNAB­BA CASH

Björn & Ben­nys suc­cé­mu­si­kal har dra­git in 22,3 mil­jar­der kro­nor

Aftonbladet - - Si­dan 1 -

Ag­net­ha Fält­skog, 67 Fast­ställd för­värv­sin­komst 2015: 1 281 200 kro­nor. Ka­pi­talin­komst 2015: 2 455 937 kro­nor. Re­sul­tat Ag­net­ha Fält­skog Pro­duk­tion AB 2015: 3 599 791 kro­nor. Sum­ma till­gång­ar i bo­la­get 2015: 80 003 988 kro­nor.

Ag­net­ha Fält­skog Pro­duk­tion AB är de­lä­ga­re i mu­sik­pro­duk­tions­bo­la­get Tri­p­le A. Hon skrev ald­rig nå­gon av AB­BA:s lå­tar. Där­för tjä­nar hon inga peng­ar på ny­in­spel­ning­ar. Hon får där­e­mot ar­tist­royal­ti­es när en AB­BA-ski­va säljs, el­ler när lå­tar­na spe­las på ra­dio.

Nö­jes­bla­det har sökt Ag­net­ha Fält­skog. Mam­ma Mia så myc­ket peng­ar Björn Ul­vaeus och Ben­ny An­ders­son hå­var in på sin fil­moch mu­si­kalsuc­cé.

Att AB­BA-du­on har mo­ney, mo­ney, mo­ney är ing­en un­der­drift.

Hit­tills har ”Mam­ma Mia!” dra­git in to­talt 22,3 mil­jar­der – och näs­ta år kom­mer en upp­föl­ja­re på bi­o­gra­fer­na. Nö­jes­bla­det har kart­lagt

AB­BA-mil­jar­der­na och kan vi­sa hur Björn & Ben­ny ska­pat sig en för­mö­gen­het i fas­tig­he­ter, ho­tell, mu­si­ka­ler och var­je år tjä­nar mil­jo­ner – ge­nom att ta be­talt för si­na namn.

Hår­da vill­kor för Ma­don­na

Men så är bå­da svens­ka mu­sik­le­gen­da­rer­na er­känt duk­ti­ga af­färs­män och vet att ta be­talt.

När Ma­don­na vil­le an­vän­da en mu­sikslinga från hiten ”Gim­me gim­me gim­me” i sin låt ”Hung up” be­gär­de AB­BA-du­on hälf­ten av in­täk­ter­na. Och fick det.

Men i dag är det film- och mu­si­kalsuc­cén ”Mam­ma Mia!” som ge­ne­re­rar peng­ar rik­tigt sto­ra peng­ar.

Till i vå­ras var film­ver­sio­nen av ”Mam­ma Mia!” den mest in­komst­bring­an­de mu­sikal­fil­men ge­nom ti­der­na med näs­tan 5,3 mil­jar­der kro­nor, och tolv gång­er sin bud­get ef­ter pre­miä­ren i ju­li 2008.

Upp­föl­ja­re snart på bio

Scen­ver­sio­nen har setts av över 60 mil­jo­ner per­so­ner, upp­ger fö­re­ta­get bakom den.

Mu­si­ka­len har fram­förts i över 40 län­der. I Lon­dons är ”Mam­ma Mia!” in­ne på sitt 19:e år. 2014 ha­de mu­si­ka­len dra­git in 17 mil­jar­der kro­nor i bil­jettin­täk­ter, en­ligt en rap­port i Bu­si­ness In­si­der.

Var­je år fort­sät­ter ”Mam­ma Mia!” att dra in peng­ar till si­na svens­ka mu­sik­ska­pa­re och över en halv mil­jard kro­nor har allt­så hit­tills be­ta­lats ut till Björn Ul­vaeus och Ben­ny An­ders­sons bo­lag i Sve­ri­ge.

Näs­ta år kom­mer upp­föl­ja­ren på bio: ”Mam­ma Mia: He­re we go again”.

Till­gång­ar på näs­tan två mil­jar­der kro­nor: äger ga­lopp­häs­tar, fas­tig­he­ter, lyx­ho­tell – och hyr ut tåg.

Nö­jes­bla­det har grans­kat ABBA­stjär­nor­nas af­färsim­pe­ri­um där peng­ar­na fort­sät­ter att ra­sa in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.