Ing­en lyss­nar på de fat­ti­ga

Aftonbladet - - Kultur - Åsa Lin­der­borg

In­om lop­pet av en vec­ka har vi fått två dra­ma­tis­ka ex­em­pel på hur ny­li­be­ra­lis­men dö­dar.

Gren­fell To­wer be­stod av ett brand­far­ligt ma­te­ri­al som bröt mot bygg­nads­reg­ler­na. Dess­utom ha­de de boende kla­gat på bris­tan­de brand­sä­ker­het. För­gä­ves, det finns ing­en som lyss­nar på fat­ti­ga män­ni­skor. När Bo­ris John­son var borg­mäs­ta­re i Lon­don för­säm­ra­de han brand­sä­ker­he­ten dras­tiskt, tio brand­sta­tio­ner stäng­des i ett nafs. (Metro 14 ju­ni, BBC 11 dec 2016)

Bran­den som nu ra­sar i Por­tu­gal ha­de kans­ke ock­så kun­nat und­vi­kas, i al­la fall dess om­fatt­ning, om det in­te vo­re för al­la ned­drag­ning­ar. EU:s så kal­la­de ”rädd­nings­pa­ket” med­för­de att Por­tu­gal spar­ka­de al­la si­na skogs­vak­ta­re. De, som ha­de till upp­gift att va­ka över land­ska­pet från hög höjd för att ti­digt upp­täc­ka brand, för­vand­la­des till vo­lon­tä­rer med av­se­värt säm­re re­sur­ser (RTVE1 19 ju­ni).

I Spa­ni­en har an­ta­let brän­der näs­tan för­dubb­lats ef­ter fi­nanskra­schen 2008 och de spar­pa­ket som EU dik­te­ra­de, rap­por­te­ra­de El Mun­do re­dan 2014.

I Gre­kland väx­er pro­ble­met med späd­barns­död­lig­het och and­ra fos­terska­dor se­dan EU:s spar­krav drab­ba­de sjuk­vår­den, skri­ver Inge­borg Eli­as­sen i Hår­da ti­der (Le­o­pard 2016). Den som in­te har en egen sjuk­för­säk­ring får be­ta­la sin egen möd­ra­vård och för­loss­ning.

Ka­ta­strof­ka­pi­ta­lis­men fö­der fram cy­nis­ka po­li­tis­ka lös­ning­ar vars re­sul­tat in­te läng­re kan be­trak­tas som en­skil­da händelser ut­an som ex­em­pel på ett eko­no­miskt sy­stem som vi in­te läng­re kan ha kvar.

Fo­to: P VAN DEN BERG

Döds­siff­ran ef­ter bran­den i Gren­fell to­wer sti­ger fort­fa­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.