DE­RAS RÄDDNING: BE­VÄP­NA­DE ESKORTER

Två mil­jo­ner barn i värl­den ut­nytt­jas i sex­han­deln. Mer än hälf­ten finns i In­di­en. Många är ba­ra nio, tio år och våld­tas tio gång­er el­ler mer – var­je dag. Af­ton­bla­det har be­sökt ett av jor­dens värs­ta bor­dell­om­rå­den: GB Ro­ad i In­di­en. Free­dom firm job­ba

Aftonbladet - - På Plats -

V

ice po­lis­mäs­ta­ren Ra­jiv pla­ce­rar hän­der­na bakom hu­vu­det i en de­monst­ra­tiv makt­gest och suc­kar ut i det sva­la, luft­kon­di­tio­ne­ra­de kon­tors­rum­met.

–Det är me­nings­löst att fri­ta flic­kor. De åter­vän­der all­tid till bor­del­ler­na. Det är lag­stift­ning­en som mås­te änd­ras.

Jyo­ti Singh, 27, och Su­rend­ra Sa­ha­re, 29, ser på varand­ra. Bå­da ar­be­tar för Free­dom firm, en ame­ri­kansk or­ga­ni­sa­tion som räd­dar barn som ut­satts för män­ni­sko­han­del.

De har kom­mit hit, till en förstad ut­an­för Del­hi, med film­be­vis på att minst fy­ra min­derå­ri­ga flic­kor är in­stäng­da på en lo­kal bor­dell. Och så får de hö­ra den­na lögn. In­di­ens la­gar mot barn­pro­sti­tu­tion och män­ni­sko­han­del är li­ka tyd­li­ga som hår­da. Skä­let till att 1,2 mil­jo­ner barn en­ligt Uni­cef än­då ut­nytt­jas i sex­han­deln är ett helt an­nat: att po­li­ser som Ra­jiv in­te gör sitt jobb.

– Visst, jag ska tit­ta på ma­te­ri­a­let, sä­ger han och ser på oss, ut­län­ning­ar­na.

– Ni får in­ty­ga för jour­na­lis­ter­na här att jag all­tid bru­kar hjäl­pa er, trots att det är me­nings­löst. In­te sant?

Jyo­ti och Su­rend­ra bi­ter ihop. De har vigt si­na liv åt att räd­da åt­minsto­ne någ­ra av de ti­o­tu­sen­tals barn som var­je år för­svin­ner i In­di­en, som kid­nap­pas och tving­as in i sex­han­deln för att ald­rig mer kom­ma till­ba­ka.

De vet att vägen från hel­ve­tet kan­tas av mas­siv by­rå­kra­ti. De har vant sig vid för­o­lämp­ning­ar, till och med tra­kas­se­ri­er, för att få det som de be­hö­ver för att gå in på bor­del­ler­na: be­väp­nad po­li­seskort.

Organisationen har märkt vil­ka star­ka kraf­ter den ut­ma­nar. Su­rend­ra Sa­ha­re har bli­vit ho­tad och miss­hand­lad av hal­lic­kar.

– Det är läs­kigt. Det är så många in­blan­da­de i sex­han­deln. Po­li­ser, po­li­ti­ker och mäk­ti­ga af­färs­män. Sam­ti­digt ser jag det som ett tec­ken på fram­gång. Vi har lyc­kats stö­ra de här per­so­ner­na, sä­ger han.

A

rjun, Va­rij och Rey­ansh är al­la i tju­go­års­ål­dern. Och de är al­la män. Det sista är vä­sent­ligt då de­ras jobb går ut på att låt­sas vara kun­der, in­fil­tre­ra bor­del­ler­na och fin­na bar­nen.

Vi mö­ter dem på en li­ten re­stau­rang, strax bakom bor­dell­om­rå­det. Ar­jun vi­sar upp arm­bands­kloc­kan, som har en in­byggd, dold spi­onka­me­ra.

– Of­ta har vi ba­ra en kort tid på oss in­nan bor­dell­mam­man fat­tar miss­tan­ke och und­rar var­för vi in­te vill ha sex, så vi vill kun­na tit­ta på ma­te­ri­a­let ef­teråt för att verk­li­gen vara säk­ra på vem som är barn, sä­ger han.

Mi­nu­ter­na in­nan po­li­sen slår till mot bor­del­len är de re­dan på plats. En stäl­ler sig vid hu­vud­dör­ren, för att se till så att den in­te stängs. En an­nan täc­ker bak­dör­ren på över­vå­ning­en. En tred­je för­sö­ker se till så att ing­en för­svin­ner.

Den som kö­per sex av min­derå­ri­ga i In­di­en ris­ke­rar upp till tio års fäng­el­se. Åt­minsto­ne på pap­pe­ret. I verk­lig­he­ten går näs­tan al­la straff­ria.

Un­der 2015 led­de ba­ra 55 fall till fäl­lan­de do­mar, be­rät­tar ad­vo­ka­ten Di­nesh Rai, som spe­ci­a­li­se­rat sig på män­ni­sko­han­del till sex­in­du­strin.

– Åkla­ga­re och do­ma­re sak­nar of­ta nöd­vän­dig kun­skap om män­ni­sko­han­del, sä­ger han. Al­la po­li­ser är in­te då­li­ga, men de lå­ga be­fä­len är så lät­ta att mu­ta.

Di­nesh Rai fö­re­trä­der flic­kor­na som räd­dats i Free­dom Firms raz­zi­or.

Mot­stån­det från hal­lic­kar och bor­del­lä­ga­re är stort.

– De för­sö­ker mu­ta po­li­ser och till och med lä­kar­na som ska be­dö­ma flic­kans ål­der. Allt för att få till­ba­ka flic­kan till bor­del­len. Vi mås­te fö­ra ett krig för att ge de här flic­kor­na rätt­vi­sa, sä­ger han.

Jyo­ti Singh har tap­pat räk­ning­en på hur många po­lis­kon­tor hon har be­sökt de se­nas­te två dyg­nen. På hur många uni­for­me­ra­de män bakom sto­ra skriv­bord som hon och Su­rend­ra Sa­ha­re har tving­ats fjäs­ka för, för att se­dan skic­kas vi­da­re i en ut­mat­tan­de cir­kus.

Kloc­kan är 14.55 på ef­ter­mid­da­gen när tre po­li­sjee­par rul­lar in i bor­dell­kvar­te­ret.

Jyo­ti Singh tar emot ett sista

Fy­ra barn har räd­dats från bor­del­len i dag. Men den verk­li­ga be­fri­el­sen har ba­ra bör­jat.

sam­tal från agen­ten Va­rij: en av flic­kor­na har setts tit­ta ut genom ett gal­ler­föns­ter.

D

en sista bi­ten går vi till fots, tätt bakom de be­väp­na­de po­li­ser­na. Träng­er oss fram, näs­tan små­spring­er genom myll­ret i het­tan.

Bor­del­lä­ga­ren kan ha för­var­nats. Ti­den är knapp. En smal, brant trap­pa le­der upp från ga­tan. Vi kom­mer in i en ro­samå­lad lo­kal full med af­fi­scher på in­dis­ka gu­dar med an­sik­ten som ele­fan­ter och vack­ra kvin­nor från Bol­ly­wood­fil­mer.

En kund kom­mer ut ur ett bås, drar upp gyl­fen – och grips. Två flic­kor spring­er mot trap­pan med en hal­lick, men vägen är bloc­ke­rad av and­ra po­li­ser.

Jyo­ti Singh och Su­rend­ra Sa­ha­re för­sö­ker na­vi­ge­ra i ka­o­set. Sö­ker genom lo­ka­len. Var finns de min­derå­ri­ga? Någ­ra snab­ba pek­ning­ar. De hit­tar tre av dem. Men var är den sista?

Jyo­ti Singh tit­tar ige­nom ett ef­ter ett av bor­del­lens tio bås. Och där, un­der en säng, kry­per nå­gon ut.

Den sista flic­kan.

Fy­ra barn sit­ter på gol­vet mot den nak­na sten­väg­gen på den in­dis­ka an ti t r af fic­kinge n h etens kon­tor. Krop­par­na är spä­da. De svartsmin­ka­de ögo­nen skär­ra­de.

De för sja­lar­na över an­sik­te­na, som för att göm­ma sig för värl­den.

Hal­lic­kar­na, kom­mer det se­na­re att vi­sa sig, har för­be­rett dem för gri­pan­det. Sett till att id-kor­ten har för­svun­nit. Sagt att de ska lju­ga om sin bak­grund. Lju­ga om sin ål­der. Lju­ga om allt och så fort de får chan­sen rym­ma till­ba­ka.

Men Jyo­ti Singh, som tror att flic­kor­na är mel­lan fjor­ton och fem­ton år, tän­ker in­te lå­ta det ske. Med hjälp av ad­vo­ka­ten Di­nesh Rai kom­mer hon att se till så att de förs till ett skyd­dat boende och stan­nar där så länge som po­lis­ut­red­ning­en på­går.

Jyo­ti Singh frå­gar var och en av flic­kor­na var­i­från de kom­mer och vad de har va­rit med om. För­sö­ker byg­ga upp ett förs­ta la­ger av tillit, som ska föl­jas av fler och fler tills verk­ligt för­tro­en­de har byggts upp.

Hon för för­sik­tigt han­den över un­derar­men på en flic­ka som he­ter De­ek­s­ha. Le­tar ef­ter ska­dor och fin­ner dem ge­nast. Bränn­mär­ken. Skär­sår. Blå­mär­ken. –Jag har gjort det själv, sä­ger De­ek­s­ha. Jyo­ti för upp hen­nes ha­ka: – Se på mig! Be­rät­ta som det är! De­esk­ha bär ring i nä­san och ding­lan­de ör­häng­en. Hon är vux­en och barns­lig, tuff och rädd, på sam­ma gång.

H

isto­ri­en hon

be­rät­tar är frag­men­ta­risk. Hon kom­mer från en by i Väst­ben­ga­len, hen­nes för­äld­rar, som su­per och slår hen­ne, skic­ka­de hen­ne hit för två el­ler tre må­na­der se­dan.

– Det kän­des in­te bra, än­då tving­a­des jag att ar­be­ta, sä­ger hon.

Rös­ten blir sva­ga­re. Hon är på väg att bör­ja grå­ta, men hål­ler emot.

Ba­ra bi­ter i den grön­ro­sa­gu­la sja­len.

Jyo­ti Singh ser all­var­ligt på hen­ne. Kans­ke bor­de hon vara gla­da­re, men hon vet hur djupt så­ren går. Vil­ka kraf­ter flic­kan mås­te trot­sa. Styr­kan som kom­mer att krä­vas av hen­ne.

Fy­ra barn har räd­dats från bor­del­len i dag.

Men den verk­li­ga be­fri­el­sen har ba­ra bör­jat.

Fot­not: De min­derå­ri­gas och pro­sti­tu­e­ra­des namn, lik­som nam­nen på organisationen Free­dom firms fäl­ta­gen­ter, har änd­rats.

SLÅR TILL MOT BOR­DELL Be­väp­nad po­li­seskort be­hövs för att Free­dom firm ska kun­na ta sig in på bor­del­ler­na, men vägen dit är kan­tad med för­o­lämp­ning­ar, tra­kas­se­ri­er och miss­han­del. JU­RI­DISK HJÄLP Ad­vo­ka­ten Di­nesh Rai, som fö­re­trä­der flic­kor­na som räd­dats i Free­dom firms raz­zi­or, klär sig för rätts­sa­len.

TUSENTAL GB Ro­ad är ett av värl­dens ab­so­lut värs­ta bor­dell­om­rå­den. Där finns ett åt­ti­o­tal bor­del­ler och fem­tu­sen pro­sti­tu­e­ra­de. En tred­je­del av dem är barn, en­ligt en lo­kal fri­vil­lig­or­ga­ni­sa­tion.

De­ek­s­ha är en av många unga flic­kor på GB Ro­ad som tving­as till pro­sti­tu­tion.

staf­fan.lind­berg @af­ton­bla­det.se andre­as.bar­dell @af­ton­bla­det.se

Staf­fan Lind­berg Andre­as Fo­to: Bar­dell

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.