SD:s ab­ort­mot­stånd – ett nytt skäl att rös­ta

Aftonbladet - - Ledare - KYRKOVALET.

Taj­ta band mel­lan na­zis­ter och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na bryr sig in­te par­ti­ets väl­ja­re om, det har knappt ny­hets­vär­de läng­re. Tid­skrif­ten ETC:s av­slö­jan­de i ons­dags hän­der lik­som in­te, pre­cis som inga ra­sis­tis­ka skan­da­ler el­ler ju­deskämt i SD hänt de se­nas­te åren. Al­la and­ra är ock­så dum­ma! Kom ihåg Sta­lin! Och för­res­ten lju­ger ba­ra me­dia. Och PK-eta­blis­se­mang­et kal­lar al­la som skyl­ler tand­vårds­pri­ser­na på in­vand­ra­re för ra­sis­ter! Klart att Mo­de­ra­ter­na bör­ja­de fal­la när de för­sök­te bli SD light, det finns ju ing­et par­ti som är li­ka im­po­pu­lärt som SD bland dem som in­te är fräls­ta. Jim­mie Åkes­son är en skick­lig po­pu­list. Han klev ock­så, ef­ter mid­da­gar på Ös­ter­malm, över till bor­gar­nas si­da i eko­no­misk po­li­tik. Han vet att hans väl­ja­re för­vis­so är emot nä­rings­li­vets väl­färds­pro­fi­tö­rer, men att känslo­mäs­si­ga frå­gor väger tyng­re.

Nu är Åkes­sons ex­pan­sions­pla­ner att slu­ta va­ra ett par­ti ba­ra för Jo­han, An­ders, Mar­cus, Knut, Erik och Gö­ran. Nu är det Em­ma, Ir­ma och Kerstin i LOkol­lek­ti­vet som Sve­ri­ges herr­stin­nas­te par­ti ska över­ty­ga, sa Åkes­son till Af­ton­bla­det för­ra vec­kan.

Det märk­li­ga är tak­ti­ken – att bli så kal­lad tok­hö­ger, be­grep­pet som fick ving­ar när den även med USA:s mått mätt kon­ser­va­ti­va ab­ort­mot­stån­da­ren och osan­no­likt obil­da­de Sa­rah Pa­lin 2008 var ett en­da val och John McCains hjärt­slag från att bli pre­si­dent. SD i Stock­holms lands­ting vil­le i vec­kan in­fö­ra ”sam­vets­fri­het” för barn­mors­kor. Om barn­mors­kor fick strun­ta i att ut­fö­ra ab­or­ter – allt­så väg­ra ge kvin­nor den vård de har rätt till en­ligt lag och sjuk­vårdse­tik – skul­le de kun­na äg­na ti­den åt BB. Ef­tersom för­sla­get upp­fat­ta­des så dumt att al­la fick ont i hu­vu­det rös­ta­des det ner av full­mäk­ti­ge. Men upp­så­tet är själv­klart. SD sig­na­le­rar vad de an­ser om ab­ort, pre­cis som bro­der­par­ti­et Lag och rätt­vi­sa, PiS, i Po­len som vill ha total­för­bud.

SD är re­dan öp­pet med att man vill sän­ka ab­ort­grän­sen från 18:e till 12:e vec­kan.

Att SD vill be­grän­sa kvin­nors rät­tig­he­ter är li­ka ide­o­lo­giskt själv­klart och ge­nom­tänkt som allt par­ti­et gör. På al­la ni­vå­er ar­be­tar SD för att pat­ri­ar­ka­tet ska åter­ta tap­pad makt ef­ter de­cen­ni­er av pro­gres­si­va re­for­mer i det så för­hat­li­ga ”väns­ter/ li­be­ra­la sam­häl­let”.

Men kan ab­ort­mot­stånd va­ra tak­tiskt klokt? I Sve­ri­ge?

Jag kan in­te fö­re­stäl­la mig att ab­ort­mot­stånd kan im­po­ne­ra på de kvin­nor i vård- och om­sorgs­yr­ken som Åkes­son ja­gar till valet 2018. Det im­po­ne­rar – väl? – in­te ens sär­skilt på Jo­han, An­ders, Erik och Gö­ran som rå­ka­de glöm­ma kon­do­men på log­dan­sen.

Abort­fi­ent­lig tok­hö­ger är för på tvärs med svens­ka vär­de­ring­ar. Tror jag. Men Åkes­son har ut­an tve­kan förr be­gri­pit sa­ker om mörk­rets till­stånd som jag in­te för­stått. Så det är klokt att rös­ta på sön­dag. Ba­ra ett kyr­ko­val men SD har mo­bi­li­se­rat hårt, sär­skilt på Fa­ce­book, av en an­led­ning: En li­ten men pas­sio­ne­rad grupp kul­tur­kri­ga­re kan lätt få in­fly­tan­de och mot­ar­be­ta en pro­gres­siv kyr­ka i ett se­ku­lärt land när ba­ra cir­ka 700 000 or­kar rös­ta. De som av­skyr Sve­ri­ges mo­der­ni­tet kom­mer väl­ja tok­hö­gern i mor­gon. Al­la and­ra bor­de där­för läm­na sof­fan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.