Av­skräck rys­sen – med rys­ka ro­bo­tar

Aftonbladet - - Ledare - Torsten Käl­ve­mark

De till jour­na­lis­ter ut­kläd­da för­svars­lob­by­is­ter­na be­rät­tar i le­dan­de tid­ning­ar om Sve­ri­ges be­hov av ett nytt luft­för­svars­sy­stem. Tyd­li­gen är det frans­ka och ame­ri­kans­ka till­ver­ka­re som täv­lar om ett luk­ra­tivt mång­mil­jard­kon­trakt. Inom ra­men för den sto­ra krigs­öv­ning­en Au­rora har de nu skic­kat över si­na pro­duk­ter för på­se­en­de.

Det sto­ra Na­to­lan­det Tur­ki­et har ock­så känt be­hov av ett mo­dernt luft­för­svar. De har hit­tat sin lös­ning i Ryss­land och i da­gar­na be­ta­lat hand­pen­ning på ett stort köp av det avan­ce­ra­de rys­ka sy­ste­met S-400. Mot de kri­tis­ka rös­ter­na från and­ra Na­to-län­der häv­dar pre­si­dent Er­do­gan att tur­kar­na mås­te sva­ra för sin egen sä­ker­het och in­te ba­ra va­ra i hän­der­na på ame­ri­kans­ka va­pen­in­du­stri­er. ”Vå­ra al­li­e­ra­de har bli­vit van­sin­ni­ga över vårt be­slut”, sa Er­do­gan i en in­ter­vju härom­da­gen. Det är be­grip­ligt. Men i An­ka­ra har väl ing­en nå­got emot att ge USA och Tyskland ett för­svars­po­li­tiskt nål­stick.

En hä­disk tan­ke dy­ker upp i sam­man­hang­et: Vo­re det möj­li­gen ett smart stra­te­giskt drag för Sve­ri­ge att be­gä­ra in ett an­bud ock­så från rys­sar­na? Det mi­li­tä­ra ho­tet an­ses ju he­la ti­den kom­ma från ös­ter och vad skul­le va­ra mer av­skräc­kan­de för rys­sar­na än att i det got­länds­ka luft­rum­met mö­tas av sitt eget so­fisti­ke­ra­de sy­stem, an­sett att va­ra ett av värl­dens mest ef­fek­ti­va.

Visst, en re­al­po­li­tiskt van­sin­nig tan­ke. Men man kan ju all­tid fan­ti­se­ra ut­an­för box­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.