Röst­fis­ke – med ra­sism

Aftonbladet - - Korsdrag På Operan - Pet­ter Lars­son

”I sjö­nöd? Sna­ra­re näs­ta brottsvåg!”

Bild: mi­gran­ter i en båt på Me­del­ha­vet. ”Islam? Pas­sar in­te i vårt kök.” Bild: en gris­kul­ting. ”Väl­färds­stat? Den be­hö­ver grän­ser.”

Bild: någ­ra ga­mar som sit­ter på en gräns­bom.

Så ser någ­ra av Al­ter­na­ti­ve für Deutschlands valaf­fi­scher ut.

Det är så grovt och plumpt att man näs­tan kan tro att det är sa­tir, att nå­gon skäm­ta­re till väns­ter lå­tit sig in­spi­re­ras av Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas fa­mö­sa bur­ka­vi­deo el­ler schwei­zis­ka Folk­par­ti­ets vi­ta och svar­ta får. Men det är na­tur­ligt­vis på fullt all­var.

Av det eu­rokri­tis­ka par­ti som star­ta­de så sent som 2013 av en rad svårt mark­nads­li­be­ra­la aka­de­mi­ker och jour­na­lis­ter i pro­test mot de tys­ka rädd­nings­pa­ke­ten till Gre­kland åter­står i dag ba­ra nam­net. Pro­fes­so­rer­na har kic­kats ut, eu­ron är en bi­sak, den mest häm­nings­lö­sa fa­lang­en har ta­git över. Nu gäl­ler burka­för­bud, skar­pa skott vid grän­sen, ajöss med flyk­ting­kon­ven­tio­nen och som gräd­de på mo­set för­bud mot ge­nus­forsk­ning. Det är ing­en slump, ut­an ett möns­ter.

Me­dan de par­ti­er som kom­mer ur den fa­scis­tis­ka tra­di­tio­nen – som SD el­ler Front Na­tio­nal – mås­te bred­da sig och läg­ga sig till med en mer an­stän­dig fa­sad för att bli val­ba­ra, gäl­ler mot­sat­sen för par­ti­er ut­an fa­scis­tiskt för­flu­tet. Till ex­em­pel brit­tis­ka Ukip, bel­gis­ka Vlaams Be­lang el­ler Dansk Fol­ke­par­ti.

Al­la mås­te de ski­ta ner sig med öp­pen ra­sism för att nå väl­jar­nas hjär­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.