En vik­tig del av folk­sjä­len är död

Aftonbladet - - Korsdrag På Operan - Skriv till oss på Du kan an­vän­da sig­na­tur, men ange namn i kon­takt med re­dak­tio­nen. Skriv kort – vi för­be­hål­ler oss rät­ten att re­di­ge­ra in­sänt ma­te­ri­al.

Vi är väl­digt många som kän­ner djup sorg över att Has­se Al­fred­son av­li­dit, det sista ko­mis­ka ge­ni­et. Som jag har skrat­tat åt Lin­de­män­nen och and­ra klas­sis­ka num­mer i re­vy­er­na – och åt Has­ses ge­ni­a­lis­ka roll­tolk­ning­ar i Äp­pel­kri­get, Pi­cas­sos även­tyr och Svens­ka Ords and­ra fil­mer.

Jag är även im­po­ne­rad av hans se­ri­ö­sa in­sat­ser i bland an­nat Ut­vand­rar­na och Den en­fal­di­ge mör­da­ren. Allt­se­dan min barn­dom på 1970-ta­let har Has­seå­tage haft en stor plats i mitt liv. Få män­ni­skor har pro­du­ce­rat så myc­ket som är så bra. Då Tage Da­ni­els­son av­led var det som lands­sorg, och det tor­de det va­ra även nu. Has­seå­tage hör tvek­löst till de mest folk­kä­ra och kom att bli en vik­tig del av den svens­ka folk­sjä­len. Tack Has­se, för allt! Sundsvall

Brom­ma

Tack för allt, Has­se! Hen­rik Scheutz,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.