Varan­nan svensk är oro­lig för terror­dåd

Aftonbladet - - Extra -

Mer än varan­nan svensk oro­ar sig för ett nytt terror­dåd i Sve­ri­ge.

Näs­tan li­ka många li­tar in­te på sta­tens för­må­ga att fö­re­byg­ga nya at­tac­ker, en­ligt Af­ton­bla­det/ Ini­zio.

Just nu på­går Au­rora, den störs­ta för­svars­öv­ning­en i Sve­ri­ge på 20 år. I öv­ning­en in­går även ut­ländsk trupp, bland an­nat från USA.

Men an­led­ning av den har Af­ton­bla­det lå­tit un­der­sök­nings­fö­re­ta­get Ini­zio kart­läg­ga hur svens­ka fol­ket ser på trygg­het, hot och där­med när­be­släk­ta­de frå­gor.

Mer än hälf­ten, 55 pro­cent, oro­ar sig för ett nytt terror­dåd i Sve­ri­ge. Det är be­tyd­ligt fler än da­gar­na ef­ter attacken på Drott­ning­ga­tan i Stock­holm i april. Då var det 44 pro­cent som var gans­ka el­ler mycket oro­a­de för ett nytt dåd. För­kla­ring­en kan va­ra att då, pre­cis i spå­ren av last­bil­s­at­tac­ken, ta­la­des det mycket om att man skul­le le­va pre­cis som van­ligt, in­te änd­ra si­na va­nor och in­te gå om­kring och ängs­la sig för nya terror­dåd.

Nu, när det gått fem må­na­der se­dan fem per­so­ner mör­da­des av Rakhmat Aki­lov, fö­re­fal­ler det som det sjun­kit in i oss att Så gjor­des un­der­sök­ning­en: Jäm­fö­rel­sen gäl­ler en li­ka­dan mät­ning gjord 11–17 april i år. ter­rorn är stän­digt när­va­ran­de. Uppre­pa­de last­bils­dåd på and­ra håll i EU har dess­utom gjort det svårt att glöm­ma hur sår­ba­ra vi fak­tiskt är. Vi får of­ta­re än vi skul­le vil­ja en blo­dig på­min­nel­se.

När det gäl­ler hot ut­i­från är vi där­e­mot mind­re oro­li­ga nu än i bör­jan av året. 35 pro­cent är gans­ka el­ler mycket oro­a­de över ett ökat mi­li­tärt hot från Ryss­land. I ja­nu­a­ri var 45 pro­cent oro­li­ga för sam­ma sak. Det kan be­ro på att de rys­ka kränk­ning­ar­na, el­ler de­ras lek med det svens­ka för­sva­ret pre­cis utan­för svenskt ter­ri­to­ri­um, har glesnat jäm­fört med ti­di­ga­re. Det var länge se­dan rys­ka fly­ga­re öva­de at­tac­ker mot Sve­ri­ge men brom­sa­de in pre­cis in­nan de skul­le in­trä­da i svenskt luft­rum. Stö­det för den åter­in­för­da värn­plik­ten är kom­pakt. I ja­nu­a­ri för­ra året tyck­te 68 pro­cent att det var mycket el­ler gans­ka bra att värn­plik­ten gjor­de come­back. Ett år se­na­re var siff­ran 76 pro­cent. Men SönS­dö­ang­da1g7 1s7espe­tept­mem­beb­rer22001177 nu tyc­ker åt­ta av tio, 83 pro­cent, att det är en god idé.

Mönst­rings­plik­ten åter­in­för­des 1 ju­li i år. Om­kring 13 000 per­so­ner kal­las till mönst­ring var­je år. Om­kring 4 000 av dem kom­mer att väl­jas ut och få gö­ra värn­plik­ten. Stö­det för en svensk an­slut­ning till Na­to lig­ger fast. 41 pro­cent tyc­ker att vi ska gå med, in­te ba­ra va­ra stöd­med­lem, i den väst­li­ga för­svars­al­li­an­sen. I ja­nu­a­ri 2016 var det 42 pro­cent. De som tyc­ker att Sve­ri­ge ska va­ra utan­för har in­te hel­ler änd­rat sig. Då var det 39 pro­cent som in­te tyck­te att vi skul­le gå med. Den nya siff­ran är 37 pro­cent.

DET HAR SJUN­KIT IN Mer än hälf­ten, 55 pro­cent, oro­ar sig för ett nytt terror­dåd i Sve­ri­ge. Det är be­tyd­ligt fler än da­gar­na ef­ter attacken på Drott­ning­ga­tan i Stock­holm i april. Då var det 44 pro­cent som var gans­ka el­ler mycket oro­a­de för ett nytt dåd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.