Ny bok så­gas – ger råd om al­ko­hol till gra­vi­da: Det är be­kym­mer­samt

Aftonbladet - - Extra -

Ag­nes Wold och Ce­ci­lia Ch­rap­kows­ka vill hål på my­ter om för­äld­ra­skap och späd­barns­vård med ve­ten­ska­pens hjälp.

Men när det hand­lar om al­ko­hol, mil­jö­gif­ter i fisk och salt till späd­barn slår Livs­me­dels­ver­ket bakut.

Nå­got en­sta­ka glas ska­dar in­te – en­ligt nya boken ”Prak­ti­ka för bli­van­de för­äld­rar” som vill ge en an­nan bild av fa­ror­na med att dric­ka al­ko­hol un­der gra­vi­di­te­ten.

”De se­nas­te vec­kor­na har det spri­dits miss­vi­san­de på­stå­en­den i me­di­er­na om att 5–6 glas vin i vec­kan un­der gra­vi­di­te­ten skul­le va­ra ofar­ligt. Vi är be­kym­ra­de”, skri­ver Livs­me­dels­ver­ket, som me­nar att det in­te finns nå­gon sä­ker gräns för kon­sum­tion av al­ko­hol un­der gra­vi­di­tet.

– Runt 5–6 glas i vec­kan har – en­ligt de stu­di­er som finns – in­te med­fört ne­ga­ti­va ef­fek­ter, sä­ger Ag­nes Wold.

– Med en låg dos dric­kan­de har man in­te sett någ­ra ska­dor på de barn som föds. (TT-Af­ton­bla­det)

Nå­got en­sta­ka glas ska­dar in­te – en­ligt nya boken.

Ag­nes Wold.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.