Öpp­nar för att ha kvar av­ta­let

Upp­gif­ter: USA kan tän­ka sig att stan­na i kli­mat­upp­gö­rel­sen – om vill­ko­ren änd­ras

Aftonbladet - - Trumps Usa - Jo­a­kim.mag­nå @af­ton­bla­det.se

Pre­si­dent Do­nald Trump kan va­ra på väg att bac­ka om kli­matav­ta­let från Pa­ris.

USA kan tän­ka sig att stan­na – om vill­ko­ren änd­ras.

– De vill in­te om­för­hand­la Pa­ris­av­ta­let, men de vill se över vill­ko­ren för sitt en­ga­ge­mang i av­ta­let, sä­ger EU:s kli­mat­kom­mis­sio­när Mi­gu­el Ari­as Ca­ne­te.

Upp­gif­ter­na in­ne­bär att Do­nald Trump – som i ju­ni med­de­la­de att han äm­nar läm­na över­ens­kom­mel­sen – vän­der om Pa­ris­av­ta­let.

Beske­det kom­mer un­der ett kli­mat­mö­te i Montre­al i Ka­na­da, där re­pre­sen­tan­ter från 30 län­der sam­lats i hel­gen för att dis­ku­te­ra hur ar­be­tet med kli­matav­ta­let ska fort­sät­ta ut­an ame­ri­kansk med­ver­kan.

Nya sig­na­ler

Med på mö­tet finns en ame­ri­kansk ob­ser­va­tör och en­ligt Mi­gu­el Ari­as Ca­ne­te har USA plöts­ligt sig­na­le­rat att man kans­ke blir kvar i Pa­ris­av­ta­let.

En­ligt Mi­gu­el Ari­as Ca­ne­te ska sa­ken dis­ku­te­ras vi­da­re med USA:s re­pre­sen­tan­ter i näs­ta vec­ka vid si­dan om sam­man­trä­det i FN:s ge­ne­ral­för­sam­ling. Det­ta för att ”be­dö­ma USA:s verk­li­ga po­si­tion” i kli­mat­frå­gan.

– Det här är ett bud­skap som skil­jer sig från det vi hört från pre­si­dent Trump ti­di­ga­re, sä­ger Mi­gu­el Ari­as Ca­ne­te.

Den frans­ke mil­jö­mi­nis­tern Ni­co­las Hu­lot upp­ger att al­la som med­ver­kar på Montre­al-mö­tet, in­klu­si­ve USA:s ob­ser­va­tör, är över­ens om att Pa­ris­av­ta­let är oå­ter­kal­le­ligt, skri­ver AFP.

Vi­ta hu­set för­ne­kar

Vi­ta hu­set med­de­lar i ett ut­ta­lan­de att man in­te alls änd­rat sig.

”Som pre­si­den­ten tyd­ligt klar­gjort kom­mer USA läm­na, om vi in­te kan åter­vän­da med vill­kor som är mer för­del­ak­ti­ga för vårt land.”

USA är värl­dens näst störs­ta pro­du­cent av växt­hus­ga­ser, ef­ter Ki­na. Se­dan Do­nald Trump i ju­ni sa att han vill bry­ta över­ens­kom­mel­sen har han kri­ti­se­rats hårt.

Av­ta­let un­der­teck­na­des av näs­tan al­la värl­dens län­der i de­cem­ber 2015. Be­stäm­mel­ser­na ska bör­ja gäl­la se­nast år 2020. Må­let är att den glo­ba­la tem­pe­ra­turök­ning­en ska hål­las långt un­der 2 gra­der och att värl­dens län­der ska käm­pa för att den ska stan­na vid 1,5 gra­der.

Pa­ris­av­ta­let träd­de i kraft i no­vem­ber 2016 och ar­be­tet med att ge­nom­fö­ra det på­går.

Fo­to: AFP

EU:s kli­mat­kom­mis­sio­när Mi­gu­el Ari­as Ca­ne­te.

Fo­to: AP

Ti­di­ga­re i Af­ton­bla­det.

KAN BÖR­JA BAC­KA En­ligt EU:s kli­mat­kom­mis­sio­när Mi­gu­el Ari­as Ca­ne­te har USA plöts­ligt sig­na­le­rat att man kans­ke blir kvar i Pa­ris­av­ta­let. Beske­det kom­mer un­der ett kli­mat­mö­te i Montre­al i Ka­na­da, där re­pre­sen­tan­ter från 30 län­der sam­lats i hel­gen för att dis­ku­te­ra hur ar­be­tet med kli­matav­ta­let ska fort­sät­ta ut­an ame­ri­kansk med­ver­kan.

Jo­a­kim Mag­nå

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.