Värm­län­ning­ar är in­te man­li­ga?

Aftonbladet - - Extra -

Re­gi­on Värm­land an­ser att den värm­länds­ke man­nen in­te är till­räck­ligt man­lig – på ett mo­dernt sätt. De har där­för kom­mit med en ny kam­panj som he­ter ”En rik­tig man”. Syf­tet är att ska­pa för­änd­ring och de­batt om vad det egent­li­gen in­ne­bär att va­ra man 2017, samt hur den värm­länds­ke man­nen kan bli mo­dern och jäm­ställd, skri­ver Nya Werm­lands-Tid­ning­en.

– För­do­mar och för­vänt­ning­ar får många män att kän­na sig an­norlun­da, otill­räck­li­ga och må då­ligt, sä­ger Re­gi­on Värm­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.