Röd­grö­na be­hål­ler led­ning­en

Aftonbladet - - Kyrkovalet -

n De röd­grö­na be­hål­ler över­ta­get i väl­ja­ro­pi­ni­o­nen, trots den po­li­tis­ka tur­bu­len­sen den se­nas­te ti­den. Re­ge­rings­par­ti­er­na plus Väns­ter­par­ti­et får 41,6 pro­cent en­ligt den se­nas­te Sif­o­mät­ning­en, me­dan Al­li­an­sen får nöja sig med 37,8 pro­cent.

Siff­ror­na som pub­li­ce­ras i Svens­ka Dag­bla­det vi­sar att Väns­ter­par­ti­et ökar 1,0 pro­cen­ten­het till 7,4 pro­cent. Även Mo­de­ra­ter­na ökar med 1,0 pro­cen­ten­het till 17,2 pro­cent me­dan Li­be­ra­ler­na tap­par 1,2 pro­cen­ten­he­ter och lan­dar på 5,0 pro­cent. Krist­de­mo­kra­ter­na lig­ger kvar un­der riks­dags­spär­ren. För­änd­ring­ar­na är dock så små att de in­te är sta­tis­tiskt sä­ker­ställ­da. (TT-Af­ton­bla­det)

Re­ge­rings­par­ti­er­na plus V får 41,6 pro­cent en­ligt den se­nas­te Sif­o­mät­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.