Er­na Sol­berg Hon vann – för att al­la and­ra för­lo­ra­de mer

Aftonbladet - - Kyrkovalet - Le­na Mel­lin

SSöönn­dad­gag171s7espe­tepm­tebmer­b2e0r127017 Nor­ges stats­mi­nis­ter he­ter fort­satt Er­na Sol­berg.

Men hur hen­nes re­ge­ring kom­mer att se ut är skri­vet i stjär­nor­na.

Høy­res par­ti­le­da­re Er­na Sol­berg ut­ro­pa­de sig till seg­ra­re re­dan på val­nat­ten. Men det är en san­ning med mo­di­fi­ka­tion. Bå­da par­ti­er­na i ko­a­li­tions­re­ge­ring­en, för­u­tom stats­mi­nis­terns eget par­ti ock­så hö­ger­po­pu­lis­tis­ka Frem­skrittspar­ti­et, tap­pa­de tre re­spek­ti­ve ett man­dat.

Ock­så ett av re­ge­ring­ens stöd­par­ti­er i Stor­ting­et fick mins­kat stöd, Kris­te­lig fol­ke­par­ti för­lo­ra­de två man­dat, me­dan Venst­re vann yt­ter­li­ga­re ett man­dat.

Oklar re­ge­ring

Va­lets sto­ra för­lo­ra­re blev dock Ar­bei­der­par­ti­et och där­för kom­mer Er­na Sol­berg att fort­sät­ta som stats­mi­nis­ter. Men hur hen­nes re­ge­ring kom­mer att se ut är än­nu oklart. Stöd­par­ti­er­na krä­ver att Frem­skrittspar­ti­et läm­nar re­ge­rings­ta­bu­ret­ter­na vil­ket såklart par­ti­ets ord­fö­ran­de Siv Jen­sen är mot­stån­da­re till.

– Vi har vi­sat väl­jar­na att vi kan sty­ra bra, sä­ger hon.

Av­gångs­krav

Ar­bei­der­par­ti­et fick 27,4 pro­cent, den säms­ta no­te­ring­en på 16 år, men är fort­fa­ran­de Nor­ges störs­ta par­ti. Høy­re är näst störst med 25 pro­cent. Sam­man­lagt åt­ta par­ti­er tar plats i det nya Stor­ting­et.

Ef­ter för­lust­va­let fram­för­des krav på att Ar­bei­der­par­ti­ets ord­fö­ran­de Jo­nas Ga­hr Stø­re skul­le av­gå. Men pa­lats­re­vo­lu­tio­nen ver­kar ha kom­mit av sig, i al­la fall till­fäl­ligt. ny­hets­krö­ni­kör po­li­tisk kom­men­ta­tor Re­dak­tör ut­ri­kes­re­dak­tör

Va­lets sto­ra för­lo­ra­re blev dock Ar­bei­der­par­ti­et och där­för kom­mer Er­na Sol­berg att fort­sät­ta som stats­mi­nis­ter.

Fo­to: TT

Er­na Sol­berg sit­ter kvar som stats­mi­nis­ter. Hur hen­nes re­ge­ring kom­mer se ut är dock in­te klart än­nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.