Nu vill Ma­don­na to­na ner sig – och bli mer in­tim med sin publik

Aftonbladet - - Nöjesbladet Granskar - Un­der hös­ten gui­dar Mark Le­vengood, 53, fy­ra nya präs­ter ge­nom dej­tingdjung­eln i ”Tro hopp och kär­lek”. En­ligt sin se­nas­te de­kla­ra­tion för in­komstå­ret 2015 tjä­na­de han 1,6 mil­jo­ner kro­nor. Dess­utom tjänar Mark Le­vengood peng­ar som kon­fe­ren­ci­er, ar­tist, f

Ma­don­na strä­var ef­ter att bli mer in­tim med publi­ken.

Ef­ter sju sto­ra världs­tur­né­er på li­ka sto­ra sce­ner vill hon gö­ra en show i mind­re ska­la.

– Jag har gjort så många sho­wer – världs­tur­né­er, are­nor, allt möj­ligt – så nu kän­ner jag att jag mås­te hit­ta på nå­got nytt, sä­ger hon i en in­ter­vju med BBC.

Ma­don­na, 59, har un­der­hål­lit Namn: Lars Jo­nas Hol­ger Gar­dell. Ål­der: 53. Fast­ställd för­värv­sin­komst 2015: 562 700 kro­nor.

Över­skott av ka­pi­tal 2015: 732 894 kro­nor. Jo­nas Gar­dells själv­de­kla­ra­tion för 2016 är in­te klar än­nu, där­för re­do­vi­sar vi in­koms­ter från 2015. HUNK AB S Om­sätt­ning 2016: 3 511 548 kro­nor. S Re­sul­tat 2016: 369 851 kro­nor. Sum­ma till­gång­ar i bo­la­get 2016: Ut­del­ning 2016: kro­nor. sin publik iklädd iko­nis­ka Je­an Paul Gaul­ti­er-ko­sty­mer, med sa­mu­ra­jer och ma­ta­do­rer på sce­nen, un­der sju gi­gan­tis­ka världs­tur­né­er.

Nu vill stjär­nan för­nya si­na scen­fram­trä­dan­den – ge­nom att to­na ner. Näs­ta show kom­mer ske i ett mind­re for­mat.

– Jag har gjort så många sho­wer: världs­tur­né­er, are­nor,

Om­sätt­ning 2016: 14 071338 kro­nor.

Re­sul­tat 2016: 5 785 304 kro­nor. Sum­ma till­gång­ar i bo­la­get 2016: 108 949 474 kro­nor. Ut­del­ning 2016: 340 000 kro­nor. allt möj­ligt, så nu kän­ner jag att jag mås­te hit­ta på nå­got nytt, sä­ger hon i en in­ter­vju med BBC och fort­sät­ter:

– Jag gil­lar att gö­ra in­ti­ma sho­wer och få möj­lig­het att pra­ta di­rekt till publi­ken.

Hon be­rät­tar att näs­ta fö­re­ställ­ning möj­li­gen kan lan­da i nå­got som lik­nar ”Te­ars of a clown”, sho­wen där sång­ers­kan klädd som en clown bju­der publi­ken på akus­tis­ka ver­sio­ner av si­na lå­tar, skämt, mel­lanprat och anek­do­ter.

Fö­re­ställ­ning­en fram­för­des för förs­ta gång­en i Mel­bour­ne, Austra­li­en, 2016 och se­dan yt­ter­li­ga­re en gång på en väl­gö­ren­hets­ga­la för or­ga­ni­sa­tio­nen Rai­sing Ma­lawi, som Ma­don­na har va­rit med och grun­dat.

S S S S JO­NAS GAR­DELL PRO­DUK­TION AB S S S Namn: Mark Wil­li­am Le­vengood. S Ål­der: 53. S Fast­ställd för­värv­sin­komst 2015: 1 629 900 kro­nor. S Över­skott av ka­pi­tal 2015: 538 875 kro­nor. 6 379 995 kro­nor. 1 250 000 STUDIO LIZETTE AB Mark Le­vengood och Hen­rik Johns­son äger 50 pro­cent var­de­ra i bo­la­get som en­ligt sin års­re­do­vis­ning ”haft upp­drag som pro­gram­le­da­re och kon­fe­ren­ci­er och bland an­nat haft upp­drag i en podd­pro­duk­tion”. S Om­sätt­ning 2016: 205 573 kro­nor. S Re­sul­tat 2016: 55 402 kro­nor. Sum­ma till­gång­ar i bo­la­get 2016: 151 337 kro­nor.

Fo­to: AP

Vill gö­ra mind­re sho­wer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.