Ca­sey Aff­lecks äk­ten­skap över: Svårt att li­ta på ho­nom

Aftonbladet - - Nöjesbladet Granskar - HOLLYWOOD. Mag­nus Sund­holm mag­nus.sund­holm@af­ton­bla­det.se

Snart är bå­da brö­der­na Aff­leck från­skil­da.

Ben Aff­leck slut­för­hand­lar just nu skils­mäs­san med Jen­ni­fer Gar­ner.

Och på fre­da­gen upp­lös­te en do­ma­re Ca­sey Aff­lecks äk­ten­skap med Jo­aquin Pho­e­nix sys­ter, Sum­mer Pho­e­nix.

Må­let slu­ta­de med att Ca­sey mås­te be­ta­la Pho­e­nix un­der­håll, nå­got han först väg­ra­de. Till­sam­mans har de bå­da skå­de­spe­lar­na bar­nen In­di­a­na, 13, och At­ticus, 9.

Ca­sey och Sum­mer bröt med varand­ra i mars 2016, ef­ter mer än tio år till­sam­mans.

De gif­te sig 2005, ef­ter att ha träf­fats ge­nom Sum­mers bror, Jo­aquin Pho­e­nix.

För­lov­ning­en sked­de 2003.

För­hål­lan­det ska ha knäckts av svart­sju­ka och otro­het.

– Sum­mer ha­de svårt att li­ta på ho­nom. De gick i te­ra­pi men för­hål­lan­det kun­de in­te lä­ka, har en käl­la sagt.

Ing­en av brö­der­na Aff­leck ver­kar ris­ke­ra att bli en­sam­ma. Ben har re­dan in­lett ett för­hål­lan­de med tv-pro­du­cen­ten Lind­say Shoo­kus och Ca­sey har synts till­sam­mans med kol­le­gan Flo­ri­a­na Li­ma.

Sum­mer Pho­e­nix och Ca­sey Aff­leck på Oscars­ga­lan 2008.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.