Glenn Hysén med i kändis-”Far­men”

”Länge se­dan han åk­te dit, så jag tän­ker att det har gått gans­ka bra för ho­nom”

Aftonbladet - - Nöjesbladet Granskar - Hans Shi­mo­da no­je@af­ton­bla­det.se

Sön­dag 17 september 2017 In­spel­ning­ar­na av ”Far­men VIP” är in­ne i sitt slut­ske­de.

Nu kan Nö­jes­bla­det av­slö­ja att Glenn Hysén är en av del­ta­gar­na i pro­gram­met.

– Det var länge se­dan han åk­te till in­spel­ning­en, så jag tän­ker att det kans­ke har gått gans­ka bra för ho­nom, sä­ger en käl­la.

Det blev ny­li­gen känt att TV4 spe­lar in en kän­dis­ver­sion av sitt po­pu­lä­ra pro­gram ”Far­men”.

–Det stäm­mer att vi spe­lar in ett ”Far­men VIP”, vil­ket vi tror blir en spän­nan­de ut­veck­ling av ett vå­ra mest upp­skat­ta­de och en­ga­ge­ran­de for­mat. I öv­rigt kan jag in­te av­slö­ja så mycket mer just nu, be­kräf­ta­de Li­na Berg­grén, press­chef på Bon­ni­er bro­adcasting, för Nö­jes­bla­det i förr­går.

Av­stängd te­le­fon

Käl­lor har ti­di­ga­re sagt till Ex­pres­sen att ”Pa­ra­di­se ho­tel”-pro­fi­len Sa­mir Ba­dran ska va­ra med i pro­gram­met.

Nu kan Nö­jes­bla­det av­slö­ja att även den omått­ligt po­pu­lä­re gö­te­bor­ga­ren Glenn Hysén är med i ”Far­men VIP” och att pro­gram­met spe­las in just nu.

–Glenn är med och det var länge se­dan han åk­te till in­spel­ning­en, så jag tän­ker att det kans­ke har gått gans­ka bra för ho­nom, sä­ger en käl­la.

Ring­er man Glenns mo­bil­te­le­fon så får man med­de­lan­det att te­le­fo­nen är av­stängd.

När vi ring­er Glenns fäst­mö Ca­mil­la Len­dott är hon få­or­dig.

– Snäl­la, jag kan in­te sä­ga nå­got, sä­ger hon och skrat­tar.

”Far­men” är ett pro­gram där del­ta­gar­na ställs in­för vanliga upp­gif­ter på en bond­gård. Det kan va­ra att moc­ka skit, skö­ta om djur som höns och kor och dess­utom täv­la i la­göv­ning­ar.

Sjöng du­ett

Glenn Hysén är ing­en ny­bör­ja­re i do­kuså­pa­sam­man­hang. Han har va­rit med i pro­gram som ”Kän­dishop­pet”, ”Let’s dan­ce”, sjung­it du­ett med Lin­da Bengt­zing i ”Ramp­fe­ber” och age­rat fot­bollsträ­na­re i ”FC Z”.

Fo­to: AN­DERS DEROS, CAROLINA BYRMO

SÅPAVETERANER Glenn Hysén är klar för kän­dis­ver­sio­nen av ”Far­men”. En­ligt Ex­pres­sen ska även Sa­mir Ba­dran täv­la i pro­gram­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.