’Kan in­te sä­ga att man är en ba­ja­re, men...’

Nu hop­pas Djur­går­den på hjälp i guld­stri­den – av värs­ta ri­va­len

Aftonbladet - - Sport - Fri­da Fa­gerlund fri­da.fa­gerlund@af­ton­bla­det.se Per Boh­man per.boh­man@af­ton­bla­det.se GÖ­TE­BORG/STOCK­HOLM.

Ef­ter se­gern mot Öre­bro är Djur­går­den en­dast fy­ra po­äng ef­ter Mal­mö.

Nu sät­ter ta­belltvå­an hop­pet till värs­ta ri­va­len i jak­ten på gul­det.

– Klart att man hop­pas på Ham­mar­by, sä­ger Jo­nas Ols­son.

Två di­stans­skott, en so­lo­pre­sta­tion och en väl för­val­tad straff se­na­re kun­de Djur­går­den ta tre nya po­äng hem­ma mot Öre­bro.

Det var Kim Käll­ström som in­led­de mål­skyt­tet i den förs­ta halv­le­ken ef­ter en rik­tig dröm­träff. Yt­ter­bac­ken Fe­lix Beij­mo öka­de se­dan på till 2–0 strax in­nan pa­us.

Nahir Be­sa­ra till­för­de en del spänning när han dund­ra­de in en fri­spark en bra bit utan­för Djur­gårds­må­let i den and­ra halv­le­ken.

Er­iks­son dub­bel mål­skytt

Re­pli­ken kom kort där­ef­ter. Först rann Mag­nus Er­iks­son ige­nom he­la ÖSK-för­sva­ret in­nan han snyggt rul­la­de in 3–1.

Kort där­ef­ter till­de­la­des hem­ma­la­get straff ef­ter att Gustav Eng­vall gjorts ner in­ne i box­en. Er­iks­son var sä­ker från straff­punk­ten när han slog in sitt and­ra mål för da­gen, 4–1.

– De lig­ger tvåa i all­svens­kan, det gör de ef­tersom de är bra, sä­ger ÖSK:s Nor­din Ger­zic, som be­seg­ra­de MFF så sent som för­ra om­gång­en. Tyc­ker du Djur­går­den är bätt­re än MFF? – Det är svårt att sä­ga, Mal­mö le­der. Ta­bel­len lju­ger ald­rig.

Nu är MFF, som har fått ligga en­sam i top­pen stör­re de­len av sä­song­en, plöts­ligt in­om räck­håll. Djur­går­den lig­ger en­dast fy­ra po­äng bakom, dock med en match mer spe­lad.

Hop­pet sätts där­för till störs­ta ri­va­len Ham­mar­by. De grön­vi­ta ställs mot se­ri­e­le­da­ren idag på Swed­bank Sta­di­on.

– Klart vi vill att Mal­mö ska för­lo­ra, sä­ger Andre­as Isaks­son och för­kla­rar:

– Det hand­lar trots allt om att vin­na se­ri­en. Vi fo­ku­se­rar ba­ra på näs­ta match, det är det en­da vi kan på­ver­ka. Se­dan mås­te ju Mal­mö tap­pa po­äng, och vi har in­te hel­ler råd att tap­pa fler. Du tror in­te att Ba­jen läg­ger sig? – Ha­ha nä, de är pro­fes­sio­nel­la. Så det tror jag in­te.

”Skic­ka­de en gli­ring”

Mag­nus Er­iks­son gjor­de sitt för att för­sö­ka psy­ka si­na gam­la lag­kam­ra­ter in­för mö­tet.

– Man kan ald­rig sä­ga att man är ba­ja­re men vi sät­ter ju li­te press på Mal­mö nu. Jag skic­ka­de en gli­ring till ”Mac­kan” (Mar­kus Ro­sen­berg) och han kän­des in­te jät­tener­vös över den, vi får se om det blir and­ra bul­lar i mor­gon, sä­ger han. Vill du av­slö­ja vad det var för gli­ring? – Nej, det var en hård jar­gong mel­lan oss. Jag frå­ga­de om han kän­de flå­set bakom och det gjor­de han väl in­te rik­tigt. Men det här bå­dar gott.

Mitt­bac­ken Jo­nas Ols­son hål­ler med om att det är dags att läg­ga Stock­holms­ri­va­li­te­ten åt si­dan för en kväll.

– För Mal­mö har ju dar­rat li­te, även om de är för­tjän­ta att ligga där de lig­ger. Jag tror dock att de kän­ner flå­set, sä­ger Ols­son som hål­ler på Ba­jen i dag:

– Ja, det är klart att man hop­pas på Ham­mar­by, även om det är svårt där ne­re på Swed­bank. De får gär­na ge oss hjälp.

Två mål­vakts­ska­dor – då tving­a­des Tom­my The­lin stäl­la sig i mål.

Men Jön­kö­pings Söd­ra tog än­då en po­äng mot IFK Gö­te­borg.

– Jag är så ru­ti­ne­rad och gam­mal att skul­le det hän­da nå­got så fick jag häng­as, sä­ger The­lin.

IFK Gö­te­borg be­höv­de tre po­äng mot Jön­kö­pings Söd­ra för att in­te tap­pa hop­pet om en Eu­ro­paplats. Men gäs­ter­na choc­ka­de Blå­vitt på bor­ta­plan ge­nom att ta led­ning­en ef­ter en kvart. Dze­nis Ko­zi­ca tog ner bol­len i straff­om­rå­det och dräm­de upp den i krys­set.

Sö­ren Ri­eks ha­de ett jät­te­lä­ge att kvit­te­ra tio mi­nu­ter, men skot­tet gick i rib­ban.

The­lin hop­pa­de in

I den 53:e mi­nu­ten kom i stäl­let kvit­te­ring­en. Pa­trik Karls­son La­ge­myr gjor­de sin förs­ta match från start för sä­song­en och tac­ka­de för för­tro­en­det ge­nom att sät­ta 1–1.

Med kvar­ten kvar tving­a­des J-Söd­ra-mål­vak­ten An­ton Cajtoft kli­va av på grund av kän­ning­ar i det knä som han ska­da­de i april 2016.

Med två mi­nu­ter kvar av or­di­na­rie tid åk­te även er­sät­ta­ren Fran­ci­sco Man­ci­l­la på en ska­da och fick lå­ret lin­dat. Han spe­la­de vi­da­re trots smär­tor­na, men när han fick en smäll ba­ra mi­nu­ter se­na­re gick det in­te läng­re och lag­kap­te­nen

Fo­to: BILDBYRÅN

BA­JA­RE? Djur­går­den vann med 4–1 mot Öre­bro och hop­pas att ri­va­len Ham­mar­by kan ta po­äng från se­ri­e­le­dan­de Mal­mö i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.