Dröm­mer om en guld­fi­nal

Aftonbladet - - Sport - GÖ­TE­BORG. Ma­lin Wahl­berg Mi­chael Wag­ner

Tom­my The­lin fick stäl­la sig i må­let.

Ska­dor­na oro­ar

– Det är nog förs­ta mat­chen jag står i mål på det här sät­tet. Jag har väl stått 20 mi­nu­ter i nå­gon pojklags­match ti­di­ga­re, men jag tyc­ker än­då jag såg jäv­ligt ru­ti­ne­rad ut, el­ler hur?

– Jag kän­de att jag kun­de ta det upp­dra­get att stäl­la mig.

Här är vad som ta­lar för Häc­ken i den fort­sat­ta guld- och me­dalj­jak­ten: out­si­dern har kvar att mö­ta samt­li­ga av de värs­ta kon­kur­ren­ter­na.

– Det kom­mer bli väl­digt spe­ci­ellt att få mö­ta AIK, sä­ger Ah­med Ya­sin, 26.

For­men fort­sät­ter att hål­la i sig för en av all­svens­kans ab­so­lut he­tas­te spe­la­re. Häc­kens AIK-lån sva­ra­de för 1–0-må­let (21) när Hi­sings­la­get kör­de över Elfs­borg med 3–0.

Ah­med Ya­sin sva­ra­de för sitt sjun­de mål på nio mat­cher för Häc­ken. Har du va­rit så här bra nå­gon gång ti­di­ga­re? – Nej, det har jag in­te. Jag har ald­rig gjort så här många po­äng. Jag kän­ner mig far­lig in­för var­je match. Jag tän­ker att jag ska gö­ra ett mål till och hål­la den här sta­tisti­ken vid liv.

– Jag kun­de gjort två mål till i dag ock­så, sä­ger Ya­sin.

Al­la kvar att mö­ta

26-åring­en är ett en­da stort le­en­de he­la ti­den när han står vid spe­lar­gång­en i Bra­vi­da Are­na och sva­rar på me­di­as frå­gor. – Sho­wen rullar vi­da­re. Vad he­ter den? – Vi kan dö­pa den till Ya­sin show, ha­ha.

– Vi var tvung­na att ge nå­got till­ba­ka till fansen som gick hem be­svik­na i går, en fre­dag­kväll. Det fick de i dag från förs­ta till sista mi­nu­ten.

Häc­ken är sex po­äng ef­ter Mal­mö FF (som har en match mind­re spe­lad), två po­äng ef­ter Djur­går­den, fy­ra po­äng fö­re AIK och Norr­kö­ping – och har samt­li­ga av des­sa lag kvar att mö­ta.

Om en vec­ka står Yasins AIK för mot­stån­det:

– Det är klart det kom­mer bli en spe­ci­ell match. Det gäl­ler att in­te bli för över­tag­gad. Det gäl­ler att tän­ka att det är vil­ket lag som helst. Men visst, det kom­mer va­ra spe­ci­ellt med spe­lar­na och trä­nar­na på and­ra si­dan. Så­dan är fot­bol­len.

Stres­sar de and­ra

– När vi fort­sät­ter att vin­na stres­sar vi la­gen som är fram­för oss, sä­ger Ya­sin. In­klu­de­rar det Mal­mö FF ock­så? – Mal­mö är väl li­te för långt ifrån, men Djur­går­den. Vi har ju bå­da la­gen kvar. Vi hop­pas kun­na gå ut och ta tre­or där ock­så.

I ett drömsce­na­rio för Häc­ken blir det en ren guld­fi­nal i sista om­gång­en, bor­ta mot Mal­mö FF.

Mot Häc­ken­spe­la­ren Erik Fri­bergs ti­di­ga­re lag­kam­ra­ter som han vun­nit SM-guld med.

– Mal­mö har sva­jat, men jag tror in­te de kom­mer tap­pa det. Ska vi el­ler Djur­går­den vin­na så mås­te vi nog gå rent. Men gör vi det så…, sä­ger Erik Fri­berg.

– Vi får hop­pas att den sista mat­chen gäl­ler så mycket som möj­ligt för oss. Jag kom­mer äls­ka att kom­ma till­ba­ka till Mal­mö och spe­la.

Jag är så ru­ti­ne­rad och gam­mal att skul­le det hän­da nå­got så fick jag häng­as.

Ska­dor­na på mål­vak­ter­na oro­ar dock in­för vik­ti­ga mat­chen mot Si­ri­us.

– Vi har en mål­vakt till hem­ma om det skul­le be­hö­vas. Jag vet in­te hur il­la det är med vå­ra and­ra mål­vak­ter, sä­ger The­lin. n n

Häc­ken har kvar att mö­ta al­la la­gen in­blan­da­de i guld­stri­den. Ah­med Ya­sin. Mi­chael Wag­ner

Fo­to: BILDBYRÅN

Tom­my The­lin, till väns­ter, fick hop­pa in ef­ter att An­ton Cajtoft och Fran­ci­sco Man­ci­l­la ska­dat sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.