Kristof­fers­son kan säk­ra VM-ti­teln: ”Kö­ra snyggt och stä­dat”

Aftonbladet - - Sport - An­na An­ders­son

I dag kan Jo­han Kristof­fers­son säk­ra VM-ti­teln i ral­lycross.

Han be­hö­ver en se­ger i Lett­land.

– Jag skul­le lju­ga om jag sa att jag in­te tänkt på vad som kan hän­da, sä­ger han.

Volks­wa­gen med Jo­han Kristof­fers­son och Pet­ter Sol­berg har do­mi­ne­rat årets VM och svens­ken kan av­gö­ra mäs­ter­ska­pet re­dan i dag.

Han le­der VM 46 po­äng fö­re Sol­berg som i sin tur är 15 po­äng fö­re fjol­å­rets mästare Mat­ti­as Ek­ström.

Det gör att Kristof­fers­son har go­da chan­ser att ploc­ka hem ti­teln.

Ef­ter den förs­ta da­gens kval på en mycket blöt ba­na lig­ger han tvåa, en po­äng bakom le­dan­de To­pi He­ik­ki­nen.

– Vi har ett bra ut­gångs­lä­ge, twitt­rar Kristof­fers­son.

Kan bli hi­sto­risk

Vin­ner han da­gens fi­nal kan han säk­ra ti­teln och bli den mest se­ger­ri­ke fö­ra­ren un­der en sä­song i VM-histo­ri­en.

–Vi har in­te vun­nit än. Jag tän­ker ba­ra på ett ra­ce i ta­get. Det är steg för steg den här hel­gen, sä­ger Jo­han Kristof­fers­son.

–Det vik­ti­gas­te är att kö­ra snyggt och stä­dat. På den här ba­nan är det än­nu vik­ti­ga­re än nå­gon an­nan­stans. Med räc­ke­na så nä­ra mås­te man kö­ra väl­digt för­sik­tigt.

An­to­i­ne Gri­ez­mann fick äran att gö­ra det förs­ta må­let på den nya are­nan Wan­da Metro­po­li­ta­no. Det må­let blev mat­chens en­da när At­le­ti­co Madrid tog emot Ma­la­ga i spans­ka li­gan. In­vig­ningsce­re­mo­nin var spek­ta­ku­lär och Gri­ez­manns mål blev pric­ken över i:et för hem­mafan­sen.

Jo­han Kristof­fers­son blic­kar fram­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.