Carls­son:

Aftonbladet - - Sport - ....................................... 5 Co­in Per­du (3–2) ...................................................... 9–1 (4–5) ................................ 8–5–1–3–4–9–2 (7–12) .................................................... 9–1 (2–12) .............

Re­dan i vint­ras sa Ti­mo Nur­mos till mig att Vil­li­am är hans bäs­ta treå­ring i år.

I dag får den obe­seg­ra­de jät­te­ta­lang­en sitt eld­dop.

Trots att han star­tar i det tuf­fas­te ut­tag­nings­lop­pet till Kri­te­ri­et från säms­ta ut­gångs­lä­get tror jag att han fix­ar det.

Det är åter­i­gen dags för Grand Slam 75 i ef­ter­mid­dag ef­ter fle­ra sön­da­gar med ex­tra V75:or. Da­gens om­gång är dess­utom kryd­dad med en jack­pott som har sju mil­jo­ner i sjurättspot­ten.

Rent sports­ligt är det en rik­tig höj­dar­dag på Sol­val­la som bju­der på ut­tag­nings­lopp till Svenskt Trav­kri­te­ri­um och Svenskt TravOaks. De störs­ta lop­pen för lan­dets treå­ri­ga häs­tar och de re­dan eta­ble­ra­de stjär­nor­na samt de nya upp­stic­kar­na finns på plats för att gö­ra upp om de ef­ter­trak­ta­de fi­nal­plat­ser­na. Grand Slam 75 in­leds tro­li­gen med att kul­lens kung Co­in Per­du vin­ner. Han fick för­vis­so svi­ten på nio ra­ka seg­rar bru­ten se­nast när han tors­ka­de för förs­ta gång­en ef­ter att ha ga­lop­pe­rat i led­ning­en på upp­lop­pet med se­gern klar. Han är upp­frä­schad nu och rap­por­te­ras trä­na bra igen. Blir jät­tes­tor fa­vo­rit och lär släp­pas till led­ning­en ef­ter en bit och se­dan är lop­pet tro­li­gen över.

Jag spi­kar, men de som vill gar­de­ra ska tän­ka på On Track Ban­di­ten, som häng­de på bra i E3-fi­na­len se­nast ef­ter att ha vun­nit för­sö­ket, samt Pa­ne Vi­no som är kraf­tigt på väg upp­åt och som nu tro­li­gen ska täv­la bar­fo­ta runt om för förs­ta gång­en.

Vill in­te spric­ka på Han­na

Vanquish Kro­nos är ett topp­sto som jag gil­lar skarpt och hon har im­po­ne­rat stort i fle­ra lopp. Det gjor­de hon även se­nast när hon av­slu­ta­de vasst till en över­läg­sen se­ger. Har toppchans att run­da även de här kon­kur­ren­ter­na i den and­ra av­del­ning­en. Men hon har en li­te då­lig rygg i star­ten och kan ham­na långt bak, vil­ket gör att jag dubb­lar sy­ste­met. Jag vill in­te spric­ka på Han­na som tar led­ning­en och kom­mer att an­fö­ra länge. Hon såg jät­te­fin ut vid spets­se­gern se­nast och har ett smas­kigt ut­gångs­lä­ge med in­ner­spår bakom bi­len.

Kan ham­na bra till trots ri­sigt spår

Glo­bal Un Poco är fa­vo­rit i den tred­je av­del­ning­en och häs­ten har gjort fle­ra ka­non­lopp i år, bland an­nat när han vann Treå­ring­se­li­ten un­der elit­lopps­hel­gen.

Åter­kom­mer nu ef­ter en pa­us och trä­nings­rap­por­ter­na är go­da.

Men här vill jag lyf­ta fram Spick­le­back Fa­ce som har va­rit fin­fin i fy­ra ra­ka seg­rar och vann i över­ty­gan­de stil se­nast. Är start­snabb och kan ham­na bra till trots ri­si­ga spår åt­ta bakom bi­len.

En häst som är grön i de här sam­man­hang­en är Har­ring­ton men han är un­der kraf­tig ut­veck­ling och vann helt okörd i ett enkla­re gäng se­nast. Är en smäll­ka­ra­mell att se upp med lik­som Alex­an­der U.R. som in­te ska non­cha­le­ras om han skö­ter sig. Auk­tions­dy­ring­en Di­ba­ba var åter­i­gen till­ba­ka i vin­nar­cir­keln se­nast ef­ter två ga­lopp­miss­lyc­kan­den. Det läck­ra sto­et är obe­seg­rad fel­fri och har vun­nit fem av sju star­ter. Bak­spår nu men har de­fi­ni­tivt fart och styr­ka för att ba­ra kli­va runt samt­li­ga i GS75-4. Men det blir två häs­tar på sy­ste­met då jag vill ha med den som tar led­ning­en och det är White Light­ning som är i rik­tigt fin för­fatt­ning. Jör­gen West­holms fina sto har gjort fle­ra topp­lopp och var nä­ra att vin­na E3-fi­na­len se­nast. Kan le­da runt om.

När två slåss vin­ner en tred­je ly­der ju de­vi­sen och en rik­tig su­sa­re kan Vi­runga va­ra som är un­der stark ut­veck­ling, ha­de kraf­ter kvar se­nast och som nu ska täv­la bar­fo­ta fram för förs­ta gång­en. Även Ro­man­ce Amok har fart för att blan­da sig i tät­stri­den om hon kom­mer till från spår tolv.

Per­fekt lä­ge för Ca­ma­ro Brick

Hus­se Bo­ko är en flott häst som vun­nit fy­ra lopp och va­rit tvåa en gång i år på fem star­ter. Är fa­vo­rit i den fem­te av­del­ning­en och kan mycket väl ba­ra vin­na trots bak­spår. Men här vill jag var­na för ett av mi­na drag i om­gång­en och det är Ca­ma­ro Brick som har ett per­fekt lä­ge. Det här är en häst som Ti­mo Nur­mos har sagt är så bra att han kan va­ra med i nå­gon fi­nal av år­gångs­lopp. Näst se­nast var han mycket stark som knappt sla­gen tvåa ef­ter ett mesta­dels tufft lopp i ”dö­dens” i Co­in Perdu­lop­pet. In­sat­sen se­nast kan man glöm­ma då häs­ten var för­kyld men nu trä­nar han bra igen och han vi­sa­de näst se­nast att han även kan öpp­na snabbt bakom bi­len.

Såg in­te li­ka vass ut se­nast

Den sjät­te av­del­ning­en är öp­pen och här strec­kar jag på då det är li­te frå­ge­tec­ken på fa­vo­ri­ter­na. Ne­e­lix har va­rit duk­tig i som­mar men stru­ken två gång­er ef­ter se­nas­te star­ten. Er­go Am var enorm vid se­gern näst se­nast men in­te alls li­ka vass se­nast. Jag vill lyf­ta fram häs­tar som Glo­bal Un­li­mi­ted och Ha­zard Bo­ko som bå­da har gjort fle­ra jät­te­fi­na lopp. Ha­zard Bo­ko var strå­lan­de i ut­tag­ning­en till E3 från dö­dens och satt fast för länge i fi­na­len.

Vet in­te hur det känns att för­lo­ra

Grand Slam 75-av­slut­ning­en bju­der på om­gång­ens bäs­ta lopp med fle­ra treå­ring­ar av rik­tigt hög klass. Helt klart det tuf­fas­te ut­tag­nings­lop­pet till Kri­te­ri­et. Svan­te Båth lär ha sagt att Ve­ry Kro­nos (obe­seg­rad fel­fri) kan va­ra li­ka bra som Co­in Per­du. Kan mycket väl le­da runt om ifall han skö­ter sig.

En som in­te vet hur det känns att för­lo­ra ef­ter fem star­ter är Vil­li­am. Den maf­fi­ge treå­ring­en ef­ter Musc­le Hill och Gold Stri­ke har va­rit mäk­tig att skå­da vid seg­rar­na på slu­tet och vun­nit med kraf­ter kvar var­je gång en­ligt trä­na­re Ti­mo Nur­mos som he­la ti­den har haft sik­tet in­ställt på ett en­da stort lopp i år, vil­ket är Kri­te­ri­et. Nur­mos blev såklart be­svi­ken när han såg start­s­på­ret och det är gi­vet­vis tufft att i sjät­te star­ten ba­ra gå ut och run­da de här kon­kur­ren­ter­na i det hår­das­te lop­pet. Men Vil­li­am är nå­got all­de­les ex­tra och en ny stjär­na i var­dan­de. Han läg­ger mycket mark un­der sig och häs­ten gör ett så­där här­ligt fleg­ma­tiskt in­tryck. En­ligt Nur­mos har han al­la egen­ska­per som en topp­häst ska ha och jag blir in­te det mins­ta för­vå­nad om vi får se en im­po­ne­ran­de in­sats i dag när Vil­li­am ba­ra kli­ver runt he­la gäng­et och run­dar samt­li­ga.

Fo­to: KANAL 75

Svan­te Båt­hs Co­in Per­du får vårt ful­la för­tro­en­de i GS75-in­led­ning­en.

Mic­ke Carls­sons GS75-sy­stem

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.