Vill du flyt­ta till so­len? SKATTESMÄLLEN MOT SVENS­KA PEN­SIO­NÄ­RER

De får mind­re i plån­bo­ken Johan, 69, flyt­ta­de ut­om­lands: Nu får jag äta bil­li­ga­re

Aftonbladet - - Sidan 1 - Käl­la: Pen­sions­myn­dig­he­ten och Skat­te­ver­ket

n Du får be­hål­la din in­komst­pen­sion, pre­mie­pen­sion och tilläggs­pen­sion oav­sett vil­ket land du flyt­tar till. n Din ga­ran­ti­pen­sion får du be­hål­la om du flyt­tar till ett land in­om EU, EES-län­der­na, Schweiz och i vis­sa fall Ka­na­da. n Ditt bo­stads­tillägg får du in­te be­hål­la om du flyt­tar från Sve­ri­ge, så­vi­da du in­te vis­tas i ett land in­om EU/EES el­ler i Schweiz och har kvar din bo­stad i Sve­ri­ge. Be­ta­lar du fort­fa­ran­de för bo­sta­den kan du få bo­stads­tillägg om du pla­ne­rar att va­ra bor­ta från Sve­ri­ge i högst ett år. Ut­an­för EU/EES kan bo­stads­tillägg be­ta­las ut un­der högst sex må­na­der. n Sve­ri­ge har av­tal med många län­der som re­gle­rar var du ska be­ta­la skatt för din svens­ka pen­sion. I re­gel ska du be­ta­la sär­skild in­komst­skatt för ut­om­lands bo­sat­ta (sink) på din pen­sion. Det är en skatt på 20 pro­cent, men som näs­ta år höjs till 25 pro­cent, och du be­hö­ver in­te de­kla­re­ra din in­komst. Har Sve­ri­ge ett skat­te­av­tal med lan­det du bor i kan pen­sio­nen va­ra un­dan­ta­gen från be­skatt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.